Časté otázky

Časté otázky

Kdo může nabídnout dříví k prodeji prostřednictvím aukce, tedy veřejné obchodní soutěže o nejlepší cenu?

Každý oprávněný majitel nebo správce lesa, který je kompetentní osobou dle výpisu z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, případně smlouvy s majitelem lesa.


Kdo vyznačuje těžební prvek, určený k prodeji a kdo je odpovědný za správnost z pohledu majetkových hranic?

Hranice těžebního prvku vyznačuje majitel lesa nebo osoba jím pověřená. Po dohodě s majitelem zajistíme vyznačení těžebního zásahu odborným lesním hospodářem, případně také zaměření majetkové hranice ve spolupráci s geodetem. U podrostních a probírkových těžeb lze po dohodě provést vyznačení těžby uvnitř hranic těžebního prvku našimi pracovníky při provádění venkovního šetření.


Jak jsou vyznačeny stromy určené k prodeji?

  1. Holosečná těžba - Jsou vyznačeny pouze hraniční stromy, vždy barvou a cejchem ve výčetní tloušťce a barvou a cejchem na kořenovém náběhu. Do těžebního prvku patří hraniční stromy a stromy uvnitř obvodu těžebního prvku vytyčeného hraničními stromy.
  2. Podrostní těžba, probírka - Jsou vyznačeny všechny stromy, které patří do těžebního prvku. Označení je provedeno barvou ve výčetní tloušťce a barvou a cejchem na kořenovém náběhu stromu.

Které stromy jsou započítány do garantovaného počtu?

Do garantovaného počtu nejsou zahrnuty stromy o výčetní tloušťce menší než 15 cm (pokud není v katalogovém listu uvedeno jinak). Stromy, které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel (jedná se o hnilobou znehodnocené trouchnivé dříví, rozpadající se souše apod.) jsou do garantovaného počtu zahrnuty, nejsou však zahrnuty při výpočtu předpokládané zásoby v m3. V katalogové listu jsou uvedeny jako Neklasifikované stromy bez uvedení kubatury.


Jak je vypočten předpokládaný objem těžby v m3 u prodejní jednotky?

Předpokládaný objem těžby v m3 zahrnuje veškerou hmotu hroubí (tj. silnější 7 cm) stromů, započtených do garantovaného počtu. Předpokládanou těžbu v m3 zjišťujeme svěrkováním těžebního prvku, měřením výšek vzorníků, sestavením výškového grafikonu a následným kubírováním. Vypočtená zásoba zohledňuje tvar kmene měřeného porostu (sbíhavost, plnodřevnost), který zjišťujeme z digitálních fotografií vzorníků. U listnáčů je při výpočtu zásob zohledněna hmota hroubí větví podle velikosti koruny.

Při výrobě a prodeji dříví vzniká celá řada fyzických a evidenčních ztrát. Proto upozorňujeme zájemce, že objem sortimentů, který z prodejní jednotky vyfakturují zákazníkům, bude nižší, než objem dříví zjištěný na pni právě z důvodů výrobních a obchodních ztrát.


Kdo provádí venkovní šetření na těžebním prvku?

Poskytovatel služby, který vystupuje i v roli garanta za zveřejňované údaje. Zejména v tom, že všechny prodejní jednotky jsou šetřeny stejnou metodikou. Dotýká se to například zásoby k těžbě v m3. Objem sice nepatří mezi garantované veličiny, ale nesporně se jím budou potenciální kupci řídit. Provozovatel garantuje, že na všech prodejních jednotkách byly taxační údaje šetřeny stejnou metodikou. V popisu Prodejní jednotky je uveden původ měření.


Co je to prodejní jednotka?

Prodejní jednotka je předmětem nabídky v elektronické aukci nebo v katalogu prezenční soutěže. O prodejní jednotku se soutěží mezi zájemci. Může se skládat z jednoho nebo více těžebních prvků o celkovém množství od několika desítek do několika set m3. Sdružení těžebních prvků do prodejní jednotky proběhne po dohodě s majitelem lesa tak, aby byl vytvořen předpoklad dosažení maximální ceny (terénní podobnost, dřevinná podobnost, lokální návaznost,... sloučených těžebních prvků)


O čem si můžu rozhodnout sám, pokud nabídnu svůj porost k prodeji na pni.

Majitel lesa má svobodnou volbu v těchto záležitostech:

  • Platební podmínky - zda požaduje platbu předem, nebo zálohu či následnou platbu.
  • Limitní cena - navrhneme majiteli lesa limitní cenu pro sestupnou aukci, při které bude prodejní jednotka stažena z prodeje. Slouží jako ochrana majitele lesa proti prodeji pod cenou. Majitel lesa ji může, ale nemusí akceptovat. Definitivní rozhodnutí o limitní ceně musí proběhnout nejpozději den před aukcí.
  • Termíny plnění smlouvy, pro zahájení těžby, pro ukončení těžby, případně další.
  • Další podmínky provedení těžby, zde může patřit omezení technologické (např. pouze koně), klimatické (přibližování pouze za mrazu), další (omezení časové z důvodu ochrany přírody a pod).

Veškeré tyto parametry (kromě minimální a vyhlašovací ceny) budou zveřejněny katalogovém listu prodejní jednotky, aby zájemce byl o nich informován předem.


Kolik mě to bude stát jako majitele lesa?

Provize za zprostředkování může být sjednán s kupujícím nebo s prodávajícím. V případě, že je provize požadována po kupujícím, je její výše uvedena v popisu nabídky prodejní jednotky, není součástí kupní ceny a je fakturována provozovatelem.

Pro významné obchodní partnery z řad majitelů a správců lesa nabízí provozovatel odměnu za poskytnutí příležitosti zveřejnit nabídku prodejní jednotky. Výše této odměny je sjednávána individuálně. V takovém případě provozovatel na své náklady provede přípravu a měření prodejní jednotky, která je následně zájemcům nabídnuta v režimu provize, hrazené kupujícím.

Provize za zprostředkování se pohybuje v řádu 65 Kč/m3. Zahrnuje vyznačení, ocejchování, svěrkování, měření vzorníků, výpočet taxačních veličin, návrh limitní ceny, zpracování nabídkového katalogu, jeho zveřejnění, výběr nejvyšší nabídky v elektronické nebo prezenční aukci a následná administrace smlouvy o převodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Výpočet provize je vícesložkový, liší se podle režimu plátce (prodávající, kupující), pro detailní informace si můžete požádat na uvedených kontaktech. Pro většinu vlastníků lesa dále můžeme poskytnout zajímavé cenové zvýhodnění, které může dosáhnout až 80% z výše uvedených cen. Možnosti těchto zvýhodnění s klientem projednáme individuálně.


Jako majitel lesa mohu svou nabídku zrušit před vlastním prodejem nebo i po něm?

V principu by k tomu nemělo vůbec docházet, nicméně odpověď zní ano. Do podpisu kupní smlouvy s nejvýhodnějším zájemcem lze nabídku stáhnout ovšem pod smluvní pokutou. Po podpisu smlouvy to již možné není, platí nový smluvní vztah. Smluvní pokuta má zabránit tomu, aby nedocházelo k neuváženému maření celého procesu, aby tato metoda prodeje byla vnímána zájemci i odbornou veřejností jako seriozní. Dalším důvodem pro smluvní sankci je skutečnost, že provozovatel vloží náklady na přípravu prodejní jednotky, které by byly marně vynaložené.


Kdy a jak přechází odpovědnost za prodávané dříví mezi prodávajícím a kupujícím?

Odpovědnost na kupujícího přechází okamžikem pokácení stromu (oddělením od pozemku). Z toho vyplývá, že majitel lesa má odpovědnost i za šíření škůdců a ochranná opatření i po podpisu kupní smlouvy o prodeji věci budoucí. Proto jsou v kupní smlouvě popsány mechanismy, které v případě nutnosti provést ochranné opatření (např. kůrovcovou těžbu) opravňují prodávajícího nařídit provedení nahodilé těžby v zadaném termínu.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Jak je to s DPH při prodeji dříví na pni?

Ceny, které jsou předmětem soutěže, jsou bez DPH. K platbě se tedy připočítá DPH dle aktuální sazby. Pokud prodávající požaduje zálohu, pak se k této záloze rovněž připočte DPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění je dle smlouvy dnem, kdy prodávající předá kupujícímu povolení k těžbě.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Co se stane, když se v prodejní jednotce vyskytne nahodilá těžba?

Vyskytne-li se ještě před jednáním o ceně, budou na tuto skutečnost zájemci upozorněni. Pokud se vyskytne po prodeji, řeší tuto situaci kupní smlouva. Problematika nahodilé těžby je popsána v několika odstavcích kupní smlouvy a její přílohy. Obecně platí, že prodávající může zadat zpracování nahodilé těžby kupujícímu v termínu ne kratším 21 dní, přičemž kupní cena musí být uhrazena před zahájením těžby. Pro lepší přehlednost přikládáme schema pro různé případy, které mohou nastat:

schema

V případě, že kupující nesplní požadavek prodávajícího na zpracování nahodilé těžby, vystavuje se riziku odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího se smluvní pokutou 20% kupní ceny.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Co se stane, když kupec vytěží nevyznačený strom nebo stromy?

Záleží na okolnostech za kterých k neoprávněné těžbě dojde, zda k tomu bylo nutno přikročit z důvodu bezpečnosti práce, nebo se jedná o svévolné jednání. V každém případě ustanovení smlouvy umožňují prodávajícímu požadovat doplatek za takto vytěžený strom a pokutu ve výši 2 500 Kč za stromy silnější než 25 cm ve výčetní tloušťce a 500 Kč za strom tenší nebo roven 25 cm ve výčetní tloušťce.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Kde lze získat informace o podmínkách prodeje a nabízených porostech?

Základním informačním místem jsou tyto webové stránky provozovatele služby. Kromě tohoto informačního zdroje využíváme další možnosti k propagaci a oslovení potenciálních zájemců o koupi dříví jako je odborný tisk, webové profesní portály, přímé oslovení obchodníků se dřívím a podobně. Popis a podrobné údaje o prodejních jednotkách jsou zveřejněny v sekci AUKCE lesnického prodejního portálu ForesTrade.


Jak probíhá prezenční soutěž o nejlepší cenu na jedné prodejní jednotce?

Každý zájemce se musí prokázat platným osobním dokladem a dalšími dokumenty dle typu subjektu, který zastupuje - blíže viz Všeobecné podmínky veřejné obchodní soutěže. Následně vyplní registrační formulář, který podepíše. Ve formuláři se zaváže, že v případě, že zaviní zmaření jednání, uhradí 20% z vyhlašovací ceny prodejní jednotky, jejíž jednání zmařil, a že se nebude účastnit dalších jednání o jednotky ze stejného nabídkového katalogu.

Vlastní jednání probíhá tak, že vedoucí jednání oznámí zúčastněným, o kterou jednotku se bude soutěžit a stručně ji představí. Poté je oznámena vyvolávací cena, kterou vedoucí jednání postupně snižuje. Moment, od kterého se při snížení ceny mohou zájemci hlásit, je sdílen vizuálně na projekčním plátně a současně zvukovým signálem, krátkým pípnutím. První zájemce, který akceptuje nabídnutou cenu zvednutím svého registračního čísla, se stává vítězem veřejné obchodní soutěže a vznikne mu právo i povinnost uzavřít smlouvu na koupi nabízené prodejní jednotky za poslední nabídnutou cenu. Pokud se žádný zájemce nepřihlásí do úrovně limitní ceny, je prodejní jednotka stažena z nabídky a vedoucí jednání přejde k další prodejní jednotce.

Veřejné obchodní jednání o nejlepší cenu na prodej jedné prodejní jednotky trvá zhruba 5 minut včetně představení a oznámení výsledku.


Mohu se zúčastnit prezenční aukce jako divák, návštěvník?

Ano, jednání je veřejné. Podmínkou je však vyplnění registračního formuláře pro návštěvníka a předložení dokladu totožnosti (OP nebo pas) při registraci. Návštěvník neobdrží registrační kartu. Doporučujeme nastudovat jednací řád a podmínky veřejné obchodní soutěže, protože podpisem registračního formuláře se každý účastník soutěže zavazuje k povinnostem specifiovaným v těchto dokumentech.