Aktuality

29.12.2021

AKTUALIZACE - Prezenční aukce 18.1.2022 Vsetín – ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY

Dne 18.1.2022 se uskuteční veřejná soutěž Prodej stojících stromů a dříví o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy VOS 165 Vsetín. Místem konání bude Městský úřad Vsetín, zasedací místnost, 1. patro, č. dv. 123, Svárov 1080, PSČ 755 01; GPS: 49.3380406N, 17.9935875E.  Začátek jednání je stanoven na 10:00 hodin. Registrace proběhne od 9:00 do 10:00 hodin. Zájemce žádáme o dochvilnost, seznámení se s nabídkovým katalogem a zajištění potřebných dokumentů pro účast v soutěži a k registraci. Upozorňujeme zejména na nutnost úředně ověřených podpisů v případě zplnomocnění a předání dokladu opravňujícího k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dnů. Zobrazit detail soutěže a stáhnout všechny dokumenty můžete kliknutím na následující odkaz: Detail prezenční soutěže .

AKTUALIZACE: Nabídka VOS 165 Vsetín byla rozšířena o 1 prodejní jednotku v k. ú. Valašská Polanka nabízenou hromadným prodejem – PJ 7616. V nabídce VOS 165 je nyní 14 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu cca 5271 m3 hroubí b.k. Předpokládaná výtěžnost výřezů v těchto 14 PJ je cca 4872 m3. V nabídce je 12 prodejních jednotek Městských lesů Vsetín, s.r.o., 1 prodejní jednotka soukromého vlastníka a 1 PJ Obce Valašská Polanka.

13 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

Zásoba v prodejních jednotkách s hromadným prodejem byla zjišťována pomocí porostních tvarových křivek provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. V katalogových listech jsou uvedeny objemy hroubí b.k. a objemy výřezů b.k. dle Doporučených pravidel. V detailu podle dřevin a tloušťkových tříd je uveden objem hroubí b.k.

1 PJ bude nabízena s prodejem za jednotkovou cenu (s příjmem na OM), jedná se o probírky a objem nabízeného množství byl určen prodávajícím odhadem a z údajů LHP.

Při nabídce prodejních jednotek s hromadným prodejem bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 hroubí b.k. Při nabídce prodejních jednotek s prodejem za jednotkovou cenu bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 výřezů b.k. dle Doporučených pravidel.

U prodejních jednotek je uveden také poplatek za přípravu a zprostředkování prodeje, který platí kupující provozovateli. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

Pro účast na prezenční soutěži č. 165 Vsetín je nutné použít registrační formuláře účastníka a návštěvníka, které jsou zveřejněny s ostatními dokumenty pro VOS 165 Vsetín.

Upozorňujeme také na nové verze kupních smluv pro oba typy prodejů (hromadný prodej i prodej za jednotkovou cenu).

tým ForesTrade®


17.12.2021

Změny ve smlouvě a všeobecných podmínkách portálu FORESTRADE platné od 1.1.2022

Vážení uživatelé internetového aukčního portálu FORESTRADE®,

dovolujeme si Vás upozornit na změny ve Smlouvě o účasti v elektronické aukci portálu FORESTRADE® a Všeobecných podmínkách užívání internetového aukčního portálu FORESTRADE®.

Aktuální platné dokumenty jsou dostupné na odkazech Obchodní podmínky a Smlouva o účasti.

Přihlášením na lesnický portál FORESTRADE®souhlasíte s platným zněním těchto dokumentů.

 tým ForesTrade

 


Přehled změn, které nabývají platnost dne 1.1.2022

SMLOUVA O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI PORTÁLU FORESTRADE®

ČLÁNEK 5 Uzavírání obchodů na portálu ForesTrade:

1.   Podání cenové nabídky Účastníkem je považováno za závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi předmětu aukce. Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku, se stává vítězem aukce. V případě, že je podáno více shodných nejvyšších cenových nabídek, vítězem aukce se stává ten Účastník, který nejvyšší cenovou nabídku podal jako první. Vítěz aukce má právo a současně povinnost na předmět aukce uzavřít kupní smlouvu za podmínek zveřejněných k předmětu prodeje a zaplatit kupní cenu. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou úspěšným ukončením aukce. V případě, že prodávající v podmínkách aukce požaduje písemnou kupní smlouvu, následuje písemné vyhotovení kupní smlouvy v souladu se Všeobecnými podmínkami. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouva o převodu vlastnického práva k Dříví jsou vždy uzavírány písemně.


ČLÁNEK 6 Okamžité ukončení Smlouvy a řešení sporů:

1.   V případě porušení povinnosti Účastníka dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, čl. 5 odst. 1 Smlouvy a čl. 7 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny předmětu aukce, nejméně však 25 000 Kč za každý jednotlivý případ Aukce. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO AUKČNÍHO PORTÁLU FORESTRADE®

ČLÁNEK 1 Výklad pojmů:

Dříví - soubor kmenů, výřezů, rovnaného dříví, štěpky apod.

ČLÁNEK 3 Postup registrace Uživatele:

8. Účastníkovi, kterému nelze na zadanou e-mailovou adresu po dobu 3 měsíců doručit e-mail z Forestrade, může být zasílání e-mailů na tuto adresu zastaveno. 

 

ČLÁNEK 4 Komodity nabízené na portálu ForesTrade:

1.   Prodej dříví na pni - prodej stojících stromů.

...

·      U metody prodeje MJ nemusí být garantovaná veličina stanovena a všechny údaje jsou informativní povahy. Předmět prodeje je v terénu jednoznačně vyznačen a v katalogovém listu je podrobně popsán. Předpokládaná zásoba v m3 je orientační údaj.


2.   PRODEJ VÝŘEZŮ – metodou HP, hromadný prodej

·      Předmětem prodeje jsou vyrobené výřezy nebo štípaná polena sortimentů, případně surové, odvětvené výřezy, sdružené z více sortimentů nebo jiné dříví.

...

·      Smlouva o převodu vlastnického práva k Dříví je uzavřena vyhlášením vítěze Aukce a následně je vždy vyhotovena písemně. Vítěz Aukce je povinen podepsat písemné vyhotovení Kupní smlouvy uzavírané s Prodávajícím.


ČLÁNEK 7 Administrace Kupní smlouvy u prodeje dříví na pni a u prodeje výřezů :

1.   Vítěz aukce má povinnost uzavřít Smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo Smlouvu o převodu vlastnického práva k dříví (dále jen jako „SPVP“) s Prodávajícím písemně. SPVP, do které budou doplněny identifikační údaje smluvních stran a údaje o předmětu prodeje, obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu bezprostředně po skončení aukce. Stejné vyhotovení SPVP obdrží Prodávající. Kupující vytiskne SPVP ve dvou vyhotoveních, podepíše je a odešle v nezměněné podobě do 5 pracovních dnů ode dne doručení na adresu Prodávajícího, a to doporučeně. Je-li podepisování za Kupujícího upraveno v obchodním rejstříku, musí být podpis vyhotoven v souladu s ním, ale též v souladu s ostatními právními předpisy.

...

1.   4.  V případě porušení povinnosti Účastníka dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, čl. 5 odst. 1 Smlouvy a čl. 7 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny předmětu aukce, nejméně však 25 000 Kč za každý jednotlivý případ Aukce. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy.17.12.2021

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od 1.1.2022

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO AUKČNÍHO PORTÁLU FORESTRADE®

Příloha č.1 Smlouvy o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade®

Provozovatelem portálu ForesTrade® je FORESTA SG, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí 1, PSČ 755 01

ČLÁNEK 1

Výklad pojmů

Aktuální cena – je cena, kterou některý z účastníků aukce nabídnul za předmět aukce

Aukce - aukcí se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí prodej prostřednictvím veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní zboží, jasně definované a popsané, se kterým se zájemce o koupi může předem seznámit, včetně podmínek prodeje a obvykle též zněním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu při hodnocení cenových nabídek. Vítězem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne prodávajícímu nejvyšší cenu

Doporučená pravidla – Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice 2008 (vydalo Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o.)

Dříví - soubor kmenů, výřezů, rovnaného dříví, štěpky apod.

ForesTrade® - lesnický prodejní portál (dále jen ForesTrade). Jedná se o elektronický aukční portál www.forestrade.cz, provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem portálu je FORESTA SG, a.s., která zajišťuje jeho údržbu, správu a podporu Účastníkům. Účelem portálu je umožnit nákup a prodej zboží a služeb zejména v lesnicko-dřevařském oboru formou elektronických aukcí za ceny, které odpovídají momentální nabídce a poptávce. Provozovatel vytváří takové prostředí, aby předmět prodeje Prodávajících mohl být kvalitně prezentován a zájemci o koupi měli možnost získat všechny důležité údaje o předmětu prodeje, a aby realizace na portálu sjednaných obchodů byla co největší.

Katalogový list – dokument, popisující Prodejní jednotku, obsahuje organizační informace, taxační parametry stromů a podmínky prodeje; dostupný na internetových stránkách www.forestrade.cz

Kupní smlouva - smlouva zveřejněná současně s Katalogovým listem nebo uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím portálu ForesTrade, např. smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům

Kupující – Účastník, který se stal vítězem aukce

Maximální nabídka – je částka, kterou je Účastník ochoten zaplatit za předmět aukce

Metoda HP – metoda prodeje Hromadný prodej, kdy je cena stanovena úhrnem za celý předmět prodeje.

Metoda MJ – metoda prodeje za Měrnou jednotku, tedy v Kč/m3, kdy prodávané množství je zjišťováno až při realizaci těžby. Tato metoda se používá v případech, kdy přesnější zjištění množství není možné (kalamitní plochy) nebo by bylo neefektivní (probírkové porosty).

Minimální příhoz – je nejmenší možná částka, o kterou Účastník může navýšit aktuální cenu

PMK – metoda zjišťování zásoby stojících stromů, založená na tvaru Porostní Morfologické Křivky stromů hlavních dřevin Prodejní jednotky

Podmínky prodeje – je souhrn informací, které upravují věcné, finanční a časové plnění smluvních stran. Jsou zveřejněny v popisu nabídky nebo v samostatném dokumentu v příloze.

Prodávající – subjekt, který prostřednictvím portálu ForesTrade nabízí své zboží nebo služby k prodeji

Prodejní jednotka – předmět prodeje u prodeje dříví na pni, jedná se o v terénu přesně vyznačenou množinu stromů určených k těžbě, které jsou popsány rovněž v Katalogovém listu. U typu prodejní jednotky „Výřezy na OM“ se jedná zpravidla o soubor vyrobených výřezů nebo jiného dříví dle specifikace.

Provozovatel - FORESTA SG, a.s

Příhoz – je částka, o kterou Účastník aukce navyšuje aktuální cenu

Registr účastníků - seznam zaregistrovaných účastníků na portálu ForesTrade (dále jen jako „Registr“)

Smlouva – Smlouva o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade

Správce účastnického účtu - je Statutář nebo osoba, kterou Statutář písemně zmocnil ke správě účastnického účtu

Statutář - osoba, oprávněná jednat za Účastníka - právnickou osobu, podepisovat a uzavírat smlouvy

Účastnický účet - nastavení parametrů Účastníka na portálu, které mají zásadní vliv na funkce, oprávnění, správnost údajů ve smlouvách, informovanost Účastníka, zmocněné osoby a další

Účastník - fyzická nebo právnická osoba, která platně uzavřela smlouvu s Provozovatelem o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade

Účastník aukce – je Účastník, který podal minimálně jednu cenovou nabídku v aukci

ULT – metoda zjišťování zásoby stojících stromů, založená na hmotových tabulkách ULT

ČSOT – metoda zjišťování zásoby stojících stromů, ke zjištění objemu jsou použity rovnice z Československých objemových tabulek (Petráš, R. – Pajtík, J.: Sústava  česko – slovenských objemových tabuliek drevín, Lesnícky časopis; 1 / 1991).

Uživatel - osoba, která používá stránky www.forestrade.cz v internetovém prostředí v rozsahu přidělených oprávnění

Všeobecné podmínky – Příloha Smlouvy - Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade. Určují pravidla pro zadávání předmětů prodeje, podávání cenové nabídky, vyhlášení vítěze aukce a další, která jsou pro Účastníky portálu ForesTrade závazná.

Vyvolávací cena – je u vzestupné aukce minimální cena, za kterou je možno předmět prodeje koupit

Příhoz – je částka, o kterou Účastník aukce navyšuje aktuální cenu

Zájemce o uzavření smlouvy - fyzická nebo právnická osoba, která činí aktivní kroky k uzavření Smlouvy

Zmocněná osoba - osoba, kterou Správce účastnického účtu zmocnil k jednání za Účastníka, má přiděleno přihlašovací jméno a heslo a může provádět úkony, ke kterým ji zmocní Správce účastnického účtu nastavením na Účastnickém účtu

ČLÁNEK 2

Technické požadavky na Uživatele portálu ForesTrade

Provozovatel optimalizuje internetový aukční portál ForesTrade pro počítače s těmito parametry:

1.   Operační systém:

·      Microsoft Windows XP SP 3

·      Microsoft Windows Vista SP 2, 32 i 64 bit

·      Microsoft Windows 7 SP1, 32 i 64 bit

·      Microsoft Windows 8 a vyšší

2.   Internetový prohlížeč:

·      Internet Explorer 8 a vyšší

·      Mozilla Firefox 3 a vyšší

·      Opera 9 a vyšší

·      Google Chrome 9 a vyšší

·      Safari 4 a vyšší

Při používání portálu ForesTrade za jiných než uvedených podmínek Provozovatel negarantuje funkčnost a zobrazování stránek portálu.

ČLÁNEK 3

Postup registrace Uživatele

1.   Zájemce o uzavření Smlouvy, který je oprávněn jednat za daný subjekt, právnickou nebo fyzickou osobu, vyplní registrační formulář na internetových stránkách portálu ForesTrade. Údaje uvede pravdivě a bezchybně.

2.   Před odesláním žádosti o registraci se Zájemce seznámí se zněním Smlouvy včetně její přílohy: Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade. Pokud s obsahem souhlasí, odešle žádost o registraci stiskem tlačítka „Registrovat“. V případě potřeby může Zájemce kontaktovat Provozovatele.

3.   Po úspěšné registraci je Zájemci zaslán návrh Smlouvy a zplnomocnění pro Správce účastnického účtu na uvedenou e-mailovou adresu. Zájemce Smlouvu vytiskne ve dvou vyhotoveních, Statutář ji opatří úředně ověřeným podpisem a odešle v nepozměněné podobě na adresu Provozovatele. V případě, že Statutář chce, aby Správcem účastnického účtu byla jiná osoba než on sám, vyplní plnou moc, kterou obdržel se Smlouvou, a opatří ji úředně ověřeným podpisem a odešle spolu se Smlouvou na adresu Provozovatele.

4.   Zástupce Provozovatele Smlouvu po ověření údajů podepíše a jedno vyhotovení Smlouvy je odesláno na korespondenční adresu Účastníka. Současně s tím je aktivován Účastnický účet pro Statutáře nebo pro osobu, zplnomocněnou jako Správce účtu Účastníka.

5.   Po aktivaci účtu Účastníka může Účastník nastavit Zmocněné osoby.

6.   Založení nové Zmocněné osoby na účtu Účastníka provede Správce účtu Účastníka tak, že vyplní požadované údaje, zvolí pro Zmocněnou osobu přihlašovací jméno a heslo, a nastaví oprávnění Zmocněné osobě. Přihlašovací jméno a heslo sdělí Zmocněné osobě.

7.   Provozovatel doporučuje Uživatelům měnit své přístupové heslo v cca měsíčním intervalu.

  1. Účastníkovi, kterému nelze na zadanou e-mailovou adresu po dobu 3 měsíců doručit e-mail z Forestrade, může být zasílání e-mailů na tuto adresu zastaveno.

 

ČLÁNEK 4

Komodity nabízené na portálu ForesTrade

1.   Prodej dříví na pni - prodej stojících stromů.

·      Předmět prodeje je v terénu přesně vyznačen cejchovanými/štítkovanými stromy po obvodu těžebního prvku, případně cejchováním/štítkováním každého stromu u výběrné těžby. V určitých případech jako je probírková těžba nebo specifické požadavky majitele lesa je předmět prodeje vyznačen jen barvou.

·      U metody prodeje HP je garantovanou veličinou počet stromů. Pro každou nabídku prodejní jednotky metodou HP Provozovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat Provozovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede Provozovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 3 dny před ukončením aukce. Provozovatel se zájemcem o účast v aukci dohodne na místě a čase ověřování. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované provozovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví provozovatel.

·      U metody prodeje MJ nemusí být garantovaná veličina stanovena a všechny údaje jsou informativní povahy. Předmět prodeje je v terénu jednoznačně vyznačen a v katalogovém listu je podrobně popsán. Předpokládaná zásoba v m3 je orientační údaj.

·      Zájemce o koupi je povinen před podáním cenové nabídky zvážit všechny skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na kupní cenu a tyto ve své cenové nabídce zohlednit. Zájemce o koupi se může seznámit se stavem Prodejní jednotky na místě dle informace v Katalogovém listu. Uvedené údaje k odvozním místům a přibližovacím linkám v KL a na ForesTrade jsou informativní, zájemcům doporučujeme při venkovní prohlídce zohlednit terénní a jiné podmínky při volbě vlastní technologie těžby, přibližování a odvozu. Další informace může získat telefonicky od kontaktní osoby, uvedené v Katalogovém listu. Katalogový list zveřejňuje Provozovatel.

·      Součástí nabídky Prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Provozovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro konkrétní Prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu Prodejní jednotky. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je uzavřena vyhlášením vítěze Aukce a následně je vždy vyhotovena písemně. Vítěz Aukce je povinen podepsat písemné vyhotovení Kupní smlouvy uzavírané s Prodávajícím.

·      Součástí nabídky prodeje dříví na pni je informace o výši Poplatku, který je Kupující povinen uhradit Provozovateli. Poplatek je stanoven v Kč nebo EUR za Prodejní jednotku a není součástí kupní ceny za Prodejní jednotku. Provozovatel vystaví Kupujícímu daňový doklad na Poplatek. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

2.   PRODEJ VÝŘEZŮ – metodou HP, hromadný prodej

·      Předmětem prodeje jsou vyrobené výřezy nebo štípaná polena sortimentů, případně surové, odvětvené výřezy, sdružené z více sortimentů nebo jiné dříví.

·      Zveřejnění nabídky na portálu FORESTRADE provádí Provozovatel na základě podkladů, předaných prodávajícím. Ty mohou obsahovat číselníky, textový popis, fotografie, mapy, GPS souřadnice, podmínky prodeje, kupní smlouvu.

·      Provozovatel neověřuje popis nabídky, neprovádí žádná měření, za veškeré údaje, popisující předmět prodeje je plně odpovědný prodávající.

·      V aukci se soutěží o celkovou cenu, tedy bez ohledu na množství technických jednotek (m3, prm,..). Je-li množství v nabídce uvedeno, je tento údaj orientační a také přepočet ceny za technickou jednotku je orientační.

·      Zájemce o koupi je povinen před podáním cenové nabídky zvážit všechny skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na kupní cenu a tyto ve své cenové nabídce zohlednit. Zájemce o koupi se může seznámit se stavem předmětu prodeje na místě. Další informace může získat telefonicky od kontaktní osoby, uvedené v nabídce. Podáním nabídky Zájemce o koupi vyjadřuje souhlas s podmínkami prodeje a zavazuje se je splnit.

·      Odpovědnost za dříví (ztráta, poškození, zničení,…) přechází na kupujícího okamžikem ukončení aukce. Možnost disponovat se dřívím přechází na kupujícího po splnění platebních podmínek uvedených v nabídce.

·      Smlouva o převodu vlastnického práva k Dříví je uzavřena vyhlášením vítěze Aukce a následně je vždy vyhotovena písemně. Vítěz Aukce je povinen podepsat písemné vyhotovení Kupní smlouvy uzavírané s Prodávajícím.

·      Součástí nabídky je informace o výši Poplatku, který je Kupující povinen uhradit Provozovateli. Poplatek je stanoven v Kč za Prodejní jednotku a není součástí kupní ceny za Prodejní jednotku. Provozovatel vystaví Kupujícímu daňový doklad na Poplatek. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

ČLÁNEK 5A

Scénář Aukce vzestupné

1.   Aukce je vzestupná a je časově omezená, probíhá od vyhlášení do termínu ukončení. Aukce je vyhlášena zveřejněním předmětu nabídky a vyvolávací ceny (v Kč bez DPH, v EUR bez DPH) a probíhá obvykle 7 až 14 dnů. Datum a čas ukončení aukce je uveden k danému předmětu prodeje na stránkách ForesTrade. Účastníci aukce mohou aktuální cenu zvyšovat o částku stejnou nebo vyšší než minimální Příhoz.

2.   Účastník aukce má v aplikaci zobrazenu Aktuální cenu celkem a aktuální cenu přepočtenou na 1m3 bez DPH a s DPH. S. Všichni účastníci aukce mohou aktuální cenu navyšovat o částku, která musí být stejná nebo vyšší než Minimální příhoz, nemusí být jeho násobkem. Minimální příhoz je nastaven individuálně na prodejní jednotce. Účastníkovi aukce není dostupný údaj o tom, kdo podává konkurenční cenovou nabídku.

3.   Potvrzením cenové nabídky podává Účastník aukce návrh na uzavření Kupní smlouvy za podmínek stanovených Provozovatelem, kdy v těchto podmínkách je cena za předmět prodeje stejná nebo nižší, než je Účastníkem zadaná maximální nabídka.

4.   Algoritmus aukce je založen na automatickém dorovnávání a překonání konkurenčních cenových nabídek až do výše Účastníkem aukce zadané maximální ceny, kterou je ochoten za předmět aukce zaplatit. Každý z účastníků má zobrazenou jen svou poslední cenovou nabídku. Zadá-li Účastník nejvyšší cenovou nabídku, algoritmus aukce automaticky zvýší aktuální cenu, ale jen do překonání druhé nejvyšší cenové nabídky o jeden Minimální příhoz. Vítězem aukce se stává ten Účastník, který podá před skončením aukce nejvyšší cenovou nabídku, v případě že více účastníků podá stejnou nejvyšší cenovou nabídku, pak vítězí ten Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku jako první.  Ukázka algoritmu aukce: 

Vyvolávací cena: 100 000,-
Minimální příhoz: 1 000,-

pořadí

účastník

maximální nabídka

aktuální cena

průběžný vítěz

výpočet aktuální ceny

1.

účastník 1

105 000

100 000

účastník 1

potvrzení vyvolávací ceny

2.

účastník 2

110 000

106 000

účastník 2

nabídka účastníka 1 + výše minimálního příhozu

3.

účastník 3

120 000

111 000

účastník 3

nabídka účastníka 2 + výše minimálního příhozu

4.

účastník 1

115 000

116 000

účastník 3

nabídka účastníka 1 + výše minimálního příhozu

5.

účastník 2

120 000

120 000

účastník 3

dorovnání, účastník 3 podal nabídku dříve

6.

účastník 2

121 000

121 000

účastník 2

překonání účastníka 3 o minimální příhoz

5.   Výši své cenové nabídky může Účastník v průběhu aukce upravit, snížit ji lze jen do výše Aktuální ceny + Minimální příhoz.

6.   Účastník aukce nemůže jednou podanou cenovou nabídku stornovat, tedy nemůže odstoupit od jednou podané cenové nabídky. Všechny cenové nabídky podané Účastníkem aukce jsou závazné.

7.   Dojde-li k pozastavení nebo zrušení Účastnického účtu v průběhu aukce, pak jsou všechny Příhozy tohoto Účastníka zrušeny.

8.   Před ukončením vzestupné aukce je zavedena tzv. ochranná lhůta. Je to časový úsek v délce 2 minut před skončením aukce, ve kterém, pokud dojde k podání cenové nabídky, začíná běžet nová 2 minutová lhůta do skončení aukce. To se opakuje do uplynutí posledních 2 minut aukce bez podání cenové nabídky. Poté je aukce ukončena, vítězem aukce je ten Účastník aukce, který podal nejvyšší cenovou nabídku. Vítěz aukce okamžikem ukončení aukce uzavírá Kupní smlouvu. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je následně vyhotovena vždy písemně.

ČLÁNEK 5B

Scénář Aukce sestupné

1.   Aukce sestupná je zveřejněna obvykle 7 až 14 dní před jejím zahájením. Datum a čas zahájení aukce je uveden k danému předmětu prodeje na stránkách ForesTrade. Aukce sestupná je zahájena v plánovaném termínu.

2.   Vyvolávací cena je zveřejněna nejpozději při zahájení aukce. Účastník aukce má v aplikaci zobrazenu Aktuální cenu celkem a aktuální cenu přepočtenou na 1m3 bez DPH a s DPH.

3.   Průběh aukce. Vyhlašovací cena je v pravidelných, několikavteřinových intervalech snižována, dokud některý z účastníků nepodá na aktuální cenu nabídku ke koupi nebo dokud není dosaženo limitní ceny. Aukce sestupná probíhá v řádu několika minut od zahájení do ukončení.

4.   Účastník může podat nabídku dvěma způsoby. Může nastavit svou kupní cenu předem, i před zahájením aukce, a následně nemusí průběh aukce sledovat. Toto nastavení provede na konkrétní aukci tlačítkem „Nastavit cenu“. Jestliže je pak v průběhu aukce aktuální cena stejná nebo nižší, než účastníkem dopředu zadaná kupní cena, je tento účastník vyhlášen vítězem aukce. Tuto předem nastavenou cenu může účastník libovolně kdykoliv změnit až do ukončení aukce.

5.   Druhou možností podání nabídky je akceptace aktuální ceny v průběhu aukce. Stiskem tlačítka „Koupit“ účastník akceptuje aktuální cenu. Účastník je následně vyzván k potvrzení nabídnuté ceny. Do potvrzení nabídky lze podání nabídky zrušit tlačítkem „Zpět“. Vítězem se stává ten účastník, který jako první potvrdí svou nabídku. Konečná kupní cena odpovídá cenové úrovni při stisku tlačítka „Koupit“ bez ohledu na aktuální cenu při potvrzení nabídky.

6.   Potvrzením cenové nabídky Účastník aukce uzavírá Kupní smlouvu za podmínek stanovených Provozovatelem. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je následně vyhotovena vždy písemně. Cenová nabídka podaná Účastníkem aukce je závazná. Okamžikem podání první nabídky je aukce ukončena. V případě, že k podání nabídky nedojde a nabídková cena klesne pod limitní cenu, je aukce ukončena.

ČLÁNEK 6

Aktivity a povinnosti smluvních stran po skončení aukce

1.   Bezprostředně po skončení aukce je zasláno Účastníkům aukce na e-mailovou adresu oznámení o výsledku aukce.

2.   Bezprostředně po skončení aukce jsou prodávajícímu a kupujícímu odeslány vzájemné kontaktní údaje a písemná Kupní smlouva, je-li tato vyžadována. Účastník souhlasí, aby jeho identifikační údaje, uvedené v záhlaví Kupní smlouvy byly Provozovatelem poskytnuty Prodávajícímu.

3.   Písemnou Kupní smlouvu, je-li písemná forma vyžadována, uzavře prodávající s kupujícím v souladu s podmínkami uvedenými v Katalogovém listu a těmito Všeobecnými podmínkami.

4.   V případě, že je v podmínkách nabídky předmětu aukce stanoven Poplatek za zprostředkování prodeje hrazený kupujícím, vyúčtuje ho Provozovatel Účastníkovi následující den po skončení Aukce a zašle na e-mail Účastníka příslušný daňový doklad. Vyúčtování provede Provozovatel jako denní a zahrne do něj všechny Poplatky týkající se příslušného Účastníka za Aukce skončené v tentýž den, za který je účtováno. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

ČLÁNEK 7

Administrace Kupní smlouvy u prodeje dříví na pni a u prodeje výřezů

1.   Vítěz aukce má povinnost uzavřít Smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo Smlouvu o převodu vlastnického práva k dříví (dále jen jako „SPVP“) s Prodávajícím písemně. SPVP, do které budou doplněny identifikační údaje smluvních stran a údaje o předmětu prodeje, obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu bezprostředně po skončení aukce. Stejné vyhotovení SPVP obdrží Prodávající. Kupující vytiskne SPVP ve dvou vyhotoveních, podepíše je a odešle v nezměněné podobě do 5 pracovních dnů ode dne doručení na adresu Prodávajícího, a to doporučeně. Je-li podepisování za Kupujícího upraveno v obchodním rejstříku, musí být podpis vyhotoven v souladu s ním, ale též v souladu s ostatními právními předpisy.

2.   Prodávající je povinen SPVP opatřit podpisem oprávněné osoby, případně zmocněnce s doloženou ověřenou plnou mocí a jedno vyhotovení zaslat na adresu Kupujícího do 5 pracovních dnů od obdržení smlouvy od Kupujícího.

3.   V případě, že přílohou SPVS jsou dokumenty, vyžadující zvláštní postup, například blankosměnka, budou administrovány dle postupu, zveřejněného v nabídce konkrétního předmětu prodeje.

4.   V případě porušení povinnosti Účastníka dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, čl. 5 odst. 1 Smlouvy a čl. 7 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny předmětu aukce, nejméně však 25 000 Kč za každý jednotlivý případ Aukce. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy.

 

ČLÁNEK 8

Hodnocení účastníků aukce

1.   Účastníci mohou k vyjádření svého názoru na obchodního partnera využít hodnocení, které jim portál ForesTrade nabízí.

2.   Pro psaní komentářů při hodnocení obchodních partnerů platí tato pravidla:

1.   Nesmí být v rozporu s právním řádem ČR

2.   Musí být pravdivá, odpovídat skutečnosti, bez zavádějících a manipulativních informací.

3.   Nesmí obsahovat vulgarismy, pornografické a násilné prvky, nesmí podněcovat k národnostní, menšinové, náboženské či rasové nesnášenlivosti.

4.   Účastník, který je autorem komentáře, je za jeho obsah plně odpovědný bez ohledu na to, zda komentář napsal sám, nebo některý z jeho Zmocněnců.

5.   Komentář nesmí obsahovat odkazy, reklamy včetně webových adres, ani jména a adresy konkrétních osob a kontakty na ně.

6.   Komentář nesmí překračovat běžné společensko-etické normy.

3.   Provozovatel si vyhrazuje právo komentář editovat nebo úplně odstranit v těchto případech:

1.   Komentář porušuje pravidla uvedená v předchozím odstavci.

2.   Komentář je zjevně uveden s chybným údajem, na jinou transakci, jinému Účastníkovi, je duplicitní a podobně.

3.   Na základě výzvy oprávněného orgánu státní správy, soudu a podobně.

V ostatních případech Provozovatel do komentářů nezasahuje.

4.   Je zakázáno provádět činnosti, které směřují k umělému vylepšení hodnocení Účastníka.

5.   U prodeje dříví na pni hodnotí prodávající plnění platebních podmínek cca 30 dnů po prodeji a po propuštění z těžby hodnotí oba obchodní partneři průběh plnění Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 9

Účinnost Všeobecných podmínek

1.   Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2022.

 

 

 

 

17.12.2021

SMLOUVA O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI PORTÁLU FORESTRADE® platná od 1.1.2022

SMLOUVA O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI PORTÁLU FORESTRADE®

(uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)
mezi

 

FORESTA SG, a.s.,
se sídlem Vsetín, Horní náměstí 1, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2340,
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú: 1778512319/0800
: 60735384,
DIČ: CZ60735384
zastoupená Ing. Vítem Zgarbou, předsedou představenstva
(dále jen jako „Provozovatel“)

 

a
Účastníkem portálu ForesTrade®

 

.......................................................
(dále jen jako „Účastník“)

ČLÁNEK 1

Výklad pojmů

Aukce - aukcí se pro účely této Smlouvy rozumí prodej prostřednictvím veřejné obchodní soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní zboží, jasně definované a popsané, se kterým se zájemce o koupi může předem seznámit včetně podmínek prodeje a obvykle zněním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu při hodnocení cenových nabídek. Vítězem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne prodávajícímu nejvyšší cenu.

ForesTrade®- lesnický prodejní portál (dále jen ForesTrade). Jedná se o elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem systému je FORESTA SG, a.s., která zajišťuje jeho údržbu, správu a podporu Účastníkům. Účelem portálu je umožnit nákup a prodej zboží a služeb zejména v lesnicko-dřevařském oboru především formou elektronických aukcí za ceny, které odpovídají aktuální nabídce a poptávce. Provozovatel vytváří takové prostředí, aby předmět prodeje Prodávajících mohl být kvalitně prezentován a zájemci o koupi měli možnost získat všechny důležité údaje o předmětu prodeje, a aby realizace na portálu sjednaných obchodů byla co největší.

Kupní smlouva - smlouva zveřejněná současně s Katalogovým listem nebo uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím portálu ForesTrade

Kupující – Účastník, který se stal vítězem aukce

Prodávající – subjekt, který prostřednictvím portálu ForesTrade nabízí své zboží nebo služby k prodeji

Poplatek – odměna, náležející Provozovateli aukčního portálu, hrazená Prodávajícím nebo Kupujícím

Provozovatel  -  FORESTA SG, a.s.

Registr účastníků - seznam zaregistrovaných účastníků na portálu ForesTrade (dále jen jako „Registr“)

Smlouva -  tato smlouva o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade.

Správce účastnického účtu - je Statutář nebo osoba, kterou Statutář písemně zmocnil ke správě Účastnického účtu.

Statutář - osoba, oprávněná jednat za Účastníka - právnickou osobu, podepisovat a uzavírat smlouvy.

Účastnický účet - nastavení parametrů Účastníka na portálu, které mají zásadní vliv na funkce, oprávnění, správnost údajů ve smlouvách, informovanost Účastníka, zmocněné osoby a další.

Účastník - fyzická nebo právnická osoba, která platně uzavřela smlouvu s Provozovatelem o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade.

Uživatel - osoba, která používá stránky www.forestrade.cz v internetovém prostředí v rozsahu přidělených oprávnění.

Všeobecné podmínky - Příloha Smlouvy. Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade.

Zájemce o uzavření smlouvy - fyzická nebo právnická osoba, která činí aktivní kroky k uzavření Smlouvy.

Zmocněná osoba - osoba, kterou Správce účastnického účtu zmocnil k jednání za Účastníka, má přiděleno přihlašovací jméno a heslo a může provádět úkony, ke kterým ji zmocní Správce účastnického účtu nastavením na Účastnickém účtu.

ČLÁNEK 2

Předmět smlouvy

1.   Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek účasti Účastníka na elektronickém aukčním portálu ForesTrade. Smlouva a její přílohy definují podmínky registrace, závazky a povinnosti smluvních stran a pravidla internetové elektronické aukce.

ČLÁNEK 3

Účastník ForesTrade

1.   Účastníkem ForesTrade se může stát fyzická osoba, která musí být pro účast ve ForesTrade starší 18 let a způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, a právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku, kdy vůči majetku účastníků neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená zpráva podle zvláštních právních předpisů, účastník není v likvidaci, nemá pozastavenou či ukončenou činnost, dále není osobou, která by byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání účastníka soutěže podle zvláštního právního předpisu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, kdy tuto podmínku musí splňovat rovněž statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, pak musí tento předpoklad splňovat statutární orgán či člen statutárního orgánu této právnické osoby. Účastník, kterému byla pozastavena nebo zrušena registrace v souladu se Všeobecnými podmínkami, nemůže na ForesTrade obchodovat.

2.   Pro obchodování na portálu ForesTrade je nutné mít uzavřenu Smlouvu. Zájemce o uzavření Smlouvy zadá své identifikační údaje vyplněním elektronického formuláře. Tyto údaje budou identifikačními údaji Účastníka v této Smlouvě. Následně budou zobrazeny v Účastnickém účtu a Správce účtu je může upravit. Identifikační údaje účastníka jsou dále používány k vytvoření kupní smlouvy na předmět aukce, pokud je Kupní smlouva automaticky generovaná portálem ForesTrade. Účastník je povinen při změně některého z identifikačních údajů (například plátcovství DPH, bankovní účet, sídlo,…) provést jeho aktualizaci ve svém Účastnickém účtu. Za pravdivost a aktuálnost těchto údajů je plně odpovědný Účastník. Nedodržení povinnosti Účastníka v tomto bodě opravňuje Provozovatele k vyřazení Účastníka z registru.

3.   Zájemce si při registraci v elektronickém formuláři zvolí své přihlašovací jméno a heslo. Po uzavření Smlouvy s Provozovatelem bude Správce účtu Účastníka aktivován k užívání internetové aplikace ForesTrade v souladu s doručenou Smlouvou a případně přiloženým zmocněním.

4.   Účastník může zmocnit osoby, které jej mohou v konání na portále zastupovat. Může zmocnit Správce Účastnického účtu. Zmocnění provede písemně s úředně ověřeným podpisem. Dále může za účastníka na portálu ForesTrade provádět úkony Zmocněná osoba, rozsah jejího zmocnění nastaví na Účastnickém účtu jeho Správce. Účastník je plně odpovědný za všechny úkony, které Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby učinily, jako by je provedl on sám.

5.   Účastník prohlašuje, že před přidělením oprávnění konat úkony na portálu ForesTrade seznámí Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby se zněním Smlouvy, zejména s riziky, která jsou spojena s provedením nekvalifikovaných úkonů na portálu ForesTrade nebo vyplývajícími z nedostatečné ochrany přihlašovacích údajů před zneužitím.

6.   Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby mohou používat jen své přihlašovací údaje, dále jsou povinni chránit své přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a nesdělovat je třetím osobám. Účastník prohlašuje, že je mu známo, že veškeré úkony, které jsou na portálu ForesTrade provedeny pod přihlašovacími údaji Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby, jsou posuzovány, jako by je provedl sám Účastník, a že je těmito úkony vázán bez ohledu na to, která osoba dané úkony učinila.

7.   Je v zájmu Účastníka vytvořit si technické podmínky pro účast v aukcích na portálu ForesTrade v souladu se Všeobecnými podmínkami tak, aby byl na aukci, které se chce účastnit, věcně a technicky připraven.

8.   Účastník se zavazuje provádět svou činnost v souladu s touto Smlouvou a v souladu se smlouvami, které uzavřel prostřednictvím portálu ForesTrade s jinými smluvními stranami.

9.   Účastník portálu ForesTrade je povinen hradit řádně a včas své závazky, pokud využívá služeb, které jsou zpoplatněny.

10. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na aukcích portálu ForesTrade.

11. Provozovatel vyřadí Účastníka z databáze Registru ForesTrade na základě jeho písemné výpovědi.

12. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu ForesTrade, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za niž byla prodejní jednotka prodána.

13. Účastník dává podpisem této smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů a případně též k zasílání informací a nabídek na svou e-mailovou adresu uvedenou v nastavení svého Účastnického účtu, pakliže je zasílání informací a nabídek na e-mailovou adresu Účastníkem v Účastnickém účtu nastaveno. Informace o Účastníkovi vyžadované Provozovatelem pro registraci jsou využívány pouze pro účely Provozovatele a pouze v souvislosti s činností týkající se prodeje dříví dle této smlouvy, kdy Provozovatel není oprávněn tyto údaje Účastníka zpřístupnit třetím osobám.

14. Pro zahraniční Účastníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že navíc je nutno doložit k odesílané Smlouvě písemný výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů, který musí být úředně přeložen do českého jazyka. Subjekty ze Slovenska nemusí dokládat překlad do českého jazyka.

ČLÁNEK 4

Provozovatel ForesTrade

1.   ForesTrade nenabízí vlastní zboží, neprovádí kontrolu předmětu prodeje s výjimkou prodeje dříví na pni, u kterého Provozovatel provedl vlastní měření prodejních jednotek a připravil zveřejnění předmětu prodeje ve spolupráci s oprávněným uživatelem lesa. U takového předmětu prodeje bude uvedeno "Změřeno provozovatelem". ForesTrade usiluje o plnění uzavřených kupních smluv a jiných dohod, uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícími, toto plnění však negarantuje.

2.   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za technický stav připojení Účastníka k serveru ForesTrade. V případě, že Účastník nemůže provést zamýšlený úkon, nevzniká mu žádný nárok na náhradní nebo opakovanou možnost, ani nárok na náhradu případné škody.

3.   Provozovatel bude průběžně monitorovat přístupnost a funkcionalitu internetového portálu ForesTrade pro Uživatele. V případě, že Provozovatel zjistí poruchu nebo nefunkčnost portálu, která narušila nebo by mohla narušit řádný průběh aukce, aukce bude zrušena, Účastníci, kteří se na této aukci účastnili, budou o této skutečnosti informování s oznámením o náhradním termínu konání zrušené aukce.

4.   Provozovatel ForesTrade průběžně usiluje o bezchybný chod a uživatelský komfort pro Uživatele portálu. Provozovatel ForesTrade nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout poruchami nebo nefunkčností systému.

5.   ForesTrade zasílá oznámení o nových nabídkách a aktuality pouze těm Účastníkům, kteří si tento požadavek nastavili na svém Účastnickém účtu.

6.   Portál ForesTrade, jednání, dokumentace a nabídky na něm publikované jsou v českém jazyce.

7.   Za zprostředkování prodeje na ForesTrade může Provozovatel požadovat Poplatek. Výše a způsob úhrady Poplatku je závislý na povaze předmětu aukce. Je-li Provozovatelem stanoven Poplatek hrazený kupujícím, je Účastník o jeho výši informován samostatnou položkou v popisu nabídky předmětu aukce. Poplatek není součástí kupní ceny za předmět aukce. Po skončení Aukce vystaví Provozovatel daňový doklad, který je odeslán Účastníkovi aukce. Účastník je povinen uhradit Poplatek Provozovateli řádně a včas. Splatnost Poplatku je 10 dnů ode dne skončení Aukce. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

ČLÁNEK 5

Uzavírání obchodů na portálu ForesTrade

1.   Podání cenové nabídky Účastníkem je považováno za závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi předmětu aukce. Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku, se stává vítězem aukce. V případě, že je podáno více shodných nejvyšších cenových nabídek, vítězem aukce se stává ten Účastník, který nejvyšší cenovou nabídku podal jako první. Vítěz aukce má právo a současně povinnost na předmět aukce uzavřít kupní smlouvu za podmínek zveřejněných k předmětu prodeje a zaplatit kupní cenu. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou úspěšným ukončením aukce. V případě, že prodávající v podmínkách aukce požaduje písemnou kupní smlouvu, následuje písemné vyhotovení kupní smlouvy v souladu se Všeobecnými podmínkami. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouva o převodu vlastnického práva k Dříví jsou vždy uzavírány písemně.

2.   Postupy a podmínky pro uzavírání obchodů na portálu ForesTrade jsou popsány v příloze této Smlouvy - Všeobecné podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit přílohu - Všeobecné podmínky. Pokud tak učiní, zveřejní je na portálu ForesTrade a oznámí tuto skutečnost všem Účastníkům a Oprávněným osobám nejméně 14 dnů před dnem platnosti nového znění Všeobecných podmínek aukce. Účastník souhlasí s tím, že svou účastí na aukcích, které následují po dni nabytí platnosti nových Všeobecných podmínek aukce na portálu ForesTrade, souhlasí se změněnými Všeobecnými podmínkami. Dle nových (změněných) Všeobecných podmínek se budou řídit všechny aukce, které se budou konat nejdříve ke dni účinnosti nových (změněných) Všeobecných podmínek

3.   Provozovatel má právo ze závažných důvodů, například pro nemožnost plnění dle vyhlášených podmínek, odmítnout všechny cenové nabídky a aukci zrušit. Účastníci, kteří se této aukce účastnili, mají právo vyžádat si písemné zdůvodnění zrušení aukce. Písemné zdůvodnění pak Provozovatel zašle bez zbytečného odkladu Účastníkům, kteří se zrušené aukce zúčastnili, a kteří o zaslání zdůvodnění požádali.

4.   Cenová nabídka je po jejím předložení závazná a nelze ji odvolat.

5.   Účastník může cenové nabídky Prodávajícímu podávat jen prostřednictvím internetového portálu ForesTrade.

ČLÁNEK 6

Okamžité ukončení Smlouvy a řešení sporů

1.   Provozovatel je oprávněn s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu a zrušit tak Účastnický účet Účastníka v případě, že

1.   účastník poruší ustanovení této Smlouvy nebo Všeobecných podmínek nebo ustanovení Kupní smlouvy,

2.   účastník neuzavře Kupní smlouvu ve stanoveném termínu po úspěšné účasti v aukci podle Všeobecných podmínek,

3.   účastník poruší své závazky vůči Prodávajícím nebo Provozovateli,

4.   účastník přestal splňovat podmínky pro účast dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy.

2.   Nová registrace Účastníka je možná na žádost Účastníka poté, co Účastník splnil všechny smluvní závazky a povinnosti vyplývající mu z předešlých smluv a závazků vůči Provozovateli, tak ze závazků, které má Účastník vůči Prodávajícímu ze smluv uzavřených prostřednictvím portálu ForesTrade.

3.   Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, budou řešit přednostně smírným jednáním. Nedojde-li k dohodě, pak spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

4.   V případě porušení povinnosti Účastníka dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, čl. 5 odst. 1 Smlouvy a čl. 7 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny předmětu aukce, nejméně však 25 000 Kč za každý jednotlivý případ Aukce. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 7

Salvátorská klauzule

1.   Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován.

ČLÁNEK 8

Ochrana autorských práv a dalších oprávněných zájmů FORESTRADU

1.   Portál ForesTrade je majetkem společnosti FORESTA SG, a.s., která je též Provozovatelem portálu. Grafická podoba stránek, s nimi související dokumentace, forma zobrazování předmětů prodeje, funkcionalita portálu včetně aukčních mechanismů jsou autorským dílem. Jakékoliv využití, rozmnožování, či publikace jsou možné pouze po výslovném souhlasu Provozovatele ForesTrade. Neoprávněný zásah do autorských práv k dílu samotnému, využití napojených databází a obsahu umístěného na portálu (fotografie, popisy, mapy, dokumenty), bude posuzováno jako zásah do autorských práv ve smyslu autorského zákona bez ohledu na to, zda k této činnosti došlo bezúplatně či za úplatu.

2.   Zájemce se zavazuje, že nebude užívat internetovou softwarovou aplikaci poskytnutou Provozovatelem jinak, než jak je stanoveno v této smlouvě, a to ani pro svou vlastní potřebu, a že tedy nebude zejména:

·      jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat, nechat si pořizovat, nebo jiným způsobem šířit rozmnoženiny aplikace nebo jejích součástí;

·      užívat aplikaci či její součásti tak, aby z nich měla prospěch třetí osoba, zejména užívat je pro zpracování dat pro jakoukoli třetí osobu a/nebo v rámci poskytování služeb, ať úplatně nebo bezúplatně, nestanoví-li tato Smlouva jinak;

·      jakýmkoli způsobem dát aplikaci nebo její součásti k dispozici třetí osobě, zejména je půjčit, pronajmout nebo poskytnout oprávnění k jejich užití jiným způsobem;

·      užívat aplikaci či její součásti za účelem umožnění sdílení času třetí osobou, dálkového vstupu třetí osoby nebo jiných aplikací pro jakoukoli třetí osobu, a to jak za úplatu, tak i bezplatně;

·      vytvářet další instalace aplikace či jejích komponentů bez vědomí Provozovatele;

·      jakýmkoli způsobem bez svolení Provozovatele aplikaci či její součásti upravovat či jinak měnit nebo uspořádat, zejména tak, aby byly vytvořeny nové charakteristiky nebo odvozený či zcela nový počítačový program;

·      dekompilovat aplikaci či její součásti nebo z nich zpětně odvozovat, a to jako celek nebo část nad rozsah dovolený zákonem;

·      jakkoliv aplikaci nebo její součásti zpracovávat, tedy i přepisovat, bez ohledu na to, zda přímo nebo nepřímo, nebo překládat do jiných jazyků, byť jen částečně;

·      jakkoliv prezentovat, rozšiřovat či jinak zpřístupňovat nebo obchodně využívat aplikaci nebo její součásti, bez ohledu na to, zda bezúplatně nebo za úplatu, s výjimkou jejich prezentace, rozšiřování a obchodního využití dle této Smlouvy, tedy výhradně za účelem užití pro vlastní vnitřní potřebu;

·      užívat aplikaci nebo její součásti v jakékoliv formě za účelem vývoje, výroby vlastního počítačového programu nebo obchodování s podobným, rovnocenným nebo zaměnitelným autorským dílem;

·      odstraňovat nebo upravovat adresy, názvy a označení aplikace nebo jejích součástí, či jakékoli jiné údaje obsažené v aplikaci; to vše s výjimkou a v rozsahu činností, které jsou výslovně povoleny kogentními ustanoveními autorského zákona a jež mají přednost před těmito omezeními.

3.   Zájemce se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy ani po jejím skončení neučiní žádné opatření, aby získal jakékoli z práv vztahujících se k aplikaci nebo jejích součástí nad rámec této Smlouvy.

ČLÁNEK 9

Platnost, účinnost a trvání smlouvy

1.   Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv, vždy písemně, i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je sjednána na jeden měsíc, začíná běžet následující den po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.

2.   Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 10

Závěrečná ustanovení

1.   Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

2.   Změny a doplňky této Smlouvy a Všeobecných podmínek lze činit pouze dohodou smluvních stran, nevyžadují však písemnou formu.

3.   Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním Smlouvy, že jí rozumí, a že je uzavírána podle jejich svobodné a vážně míněné vůle.

4.   Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1: Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade

5.   Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V _______________________ dne ____________

 

Účastník (úředně ověřený podpis):

Provozovatel:

 

___________________________________

___________________________________

 

FORESTA SG, a.s.
Ing. Vít Zgarba,
předseda představenstva

 

 

Předchozí12Následující