Informace pro kupující

Informace pro kupující

Vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že se stanou významným pomocníkem pro Vaše obchodní záměry. V současné době lze na portálu ForesTrade® nakoupit dříví na pni i vyrobené dříví. Další komodity připravujeme.

Prodej stojících stromů formou aukce

Máte-li zájem o nákup dříví z naší nabídky, postupujte prosím dle následujících kroků:

 1. Seznamte se s nabídkou prodejních jednotek. To lze provést na záložce AUKCE. Vyberte, zda chcete vyhledávat v mapě nebo v přehledu.  Detail jednotky zobrazíte při kliknutí na stromeček v mapě nebo nadpis v seznamu. Zobrazí se popis jednotky se záložkami Popis Předmětu, Fotografie, Mapa, Prodávající a Prezenční aukce v případě, že prodejní jednotka je součástí nabídky prezenční aukce. Na spodním okraji záložky Popis je odkaz na stažení katalogového listu (KL) prodejní jednotky (pro stažení jakéhokoliv dokumentu je nutno se registrovat). V katalogovém listu naleznete podrobný popis prodejní jednotky, včetně zjištěných taxačních údajů a u prodeje dříví na pni (PDNP) zpravidla i svěrkovacího manuálu.
 2. Seznamte se s podmínkami soutěže včetně kupní smlouvy. U elektronických aukcí jsou kupní smlouvy umístěny na záložce Popis předmětu jako odkazy na soubory ve spodní části stránky. U prezenčních aukcí jsou příslušné dokumenty součástí Nabídkového katalogu, který je umístěn na záložce Prezenční aukce v detailu prodejní jednotky. Dokument Nabídkový katalog prezenční aukce obsahuje vyhlášení veřejné obchodní soutěže, všeobecné podmínky soutěže, jednací řád, katalogové listy a jako přílohu kupní smlouvu. Kupní smlouvu si řádně prostudujte, ve zveřejněném znění bude podepsána s vítězem soutěže. Existuje více druhů kupních smluv, např. podle prodávajících nebo metody prodeje a typu prodejní jednotky.
 3. Pokud máte zájem o některou z prodejních jednotek, doporučujeme prohlídku v terénu. Je-li organizována prodávajícím, místo a čas naleznete na katalogovém listu prodejní jednotky. Na detailu nabídky jsou v mapě zobrazeny GPS souřadnice odvozního místa (u PDNP). Dále podle vyznačené žluté přibližovací linie naleznete vyznačený těžební prvek. Hraniční stromy u holosečných zásahů jsou označeny sprejem a cejchem/štítkem na kmeni a kořenovém náběhu. V jednotlivých výběrech jsou označeny cejchem/štítkem jednotlivé stromy na kořenovém náběhu. Způsob značení je uveden v KL. Můžete přímo v terénu provést svůj odhad kvality těžebního prvku a následně si vypočíst cenu, kterou budete ochotni zaplatit. Uvedené údaje k odvozním místům a přibližovacím linkám jsou informativní, zájemcům doporučujeme při venkovní prohlídce zohlednit terénní a jiné podmínky při volbě vlastní technologie těžby, přibližování a odvozu a využít i informací od odpovědného pracovníka prodávajícího.
 4. Objemy v m3, které uvádíme ke každé prodejní jednotce jsou orientační, negarantované veličiny.
 5. U PDNP je uvedena u PJ předpokládaná zásoba hroubí b.k. (Hroubí b.k.) a předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel (Výřezy DP). Hroubí b.k. je veškerá hmota hroubí stojících stromů bez pařezů. Výřezy DP je objem vyrobených výřezů z Hroubí b.k. podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví. Rozdíl Hroubí b.k. a Výřezů DP je tvořen zejména nadměrky, zaokrouhlováním a nevysortimentovatelnými zbytky. Ve skutečnosti objem prodaných vyrobených sortimentů bude obvykle nižší než námi naměřený (Výřezy DP), protože v procesu výroby a prodeje dochází ke ztrátám z nejrůznějších příčin. Jsou to ponechané těžební zbytky obsahující hroubí na těžené ploše, nedodržená výška pařezu, výroba větších nadměrků než dle doporučených pravidel, rozlomené a zapomenuté kusy u přibližování, odření výřezů (měření bez kůry), podvalky na skládkách, ztráty z přejímky z rozdílného způsobu měření (atro, elektronické přejímky), expedice prostorově měřeného dříví a problematika koeficientů, srážky za nedodržení nadměrků atd. Všechny tyto ztráty mohou podle různých studií dosahovat 5-15%, dle způsobu výroby a obchodu. Při svých propočtech je vhodné s určitou ztrátou na objemu počítat. Garantovanou veličinou je počet ks stojících stromů v PJ, které byly průměrkované naplno nebo plocha těžebních prvků v PJ, kde bylo množství určeno pomocí zkusných ploch nebo odhadem.
 6. U PJ s vyrobeným dřívím je uveden objem vyrobeného dříví (zpravidla výřezů) podle Doporučených pravidel. Garantovanou veličinou je počet ks, počet prostorových metrů, ….
 7. U každé PJ je uveden i původ měření (Foresta SG, a.s., prodávající, atp.), metoda stanovení zásoby (porostní morfologická křivka, Československé objemové tabulky, ULT, zkusné plochy, odhad, Doporučená pravidla DP, neměřeno,…) a garantovaná veličina.
 8. Pro účast v elektronické aukci je nutno mít uzavřenou smlouvu s Provozovatelem. Upozorňujeme, že uzavření smlouvy může trvat několik dní, vyžaduje úředně ověřený podpis osoby, oprávněné jednat za subjekt zájemce. Podrobný postup je zveřejněn v nápovědě viz Registrace.
 9. Pro účast v prezenční aukci není nutné být registrován předem, dostavíte se na místo konání aukce, které je zveřejněno ve vyhlášce veřejné obchodní soutěže, která je součástí Nabídkového katalogu. Buďte dochvilní, po ukončení registrace nebudou pozdě příchozí vpuštěni do sálu. Zde se budete muset prokázat osobním dokladem, vyplnit a podepsat registrační formulář. Zastupujete-li podnikatele nebo firmu, pak jsou nezbytné ještě další doklady, podrobněji viz Všeobecné podmínky prezenční soutěže zveřejněné v Nabídkovém katalogu. Žádnou kauci pro účast v soutěži nepožadujeme. Účastník soutěže se podpisem registračního formuláře zavazuje, že v případě, že svým chováním zmaří průběh soutěže, je povinen uhradit 20% z ceny prodejní jednotky Na prezenčních soutěžích v ČR činí smluvní pokuta nejméně 25 000 Kč, v případě soutěží pro Lesy ČR, s.p. činí 10 000 Kč a soutěží na Slovensku 1 000 EUR. Vlastní jednání probíhá tak, že vedoucí jednání oznámí zúčastněným, o kterou jednotku se bude soutěžit a stručně ji představí. Poté bude oznámena vyvolávací cena, která bude postupně snižována. První zájemce, který akceptuje nabídnutou cenu zvednutím svého registračního čísla, se stává vítězem veřejné obchodní soutěže a vznikne mu právo i povinnost uzavřít smlouvu na koupi nabízené prodejní jednotky za poslední nabídnutou cenu. Pokud se žádný zájemce nepřihlásí do úrovně limitní ceny, je prodejní jednotka stažena z nabídky a vedoucí jednání přejde k další prodejní jednotce. Veřejné obchodní jednání o nejlepší cenu na prodej trvá u jedné prodejní jednotky  několik málo minut včetně její představení a oznámení výsledku.
 10. Provozovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Nejběžnější je smlouva typu Foresta SG, dále se u prodejních jednotek Lesů České republiky a Vojenských lesů a statků používají smlouvy typu LČR a VLS. Postupem času mohou přibýt další typy smluv. Zájemce je na typ smlouvy, která bude podepisována s danou prodejní jednotkou upozorněn na katalogovém listu.
 11. Za přípravu PJ k prodeji a za zajištění prodeje PJ může být Provozovatelem požadován poplatek hrazený kupujícím. Zda je pro danou prodejní jednotku tento poplatek vyžadován a v jaké výši je zájemce upozorněn na záložce Popis předmětu v detailu prodejní jednotky a v KL. Poplatek je stanoven za PJ (v Kč nebo EUR), je hrazen kupujícím, není součástí kupní ceny, je hrazen Provozovateli.
 12. V případě, že se stanete smluvním partnerem prodávajícího, další kroky se řídí ustanoveními kupní smlouvy. Přílohou kupní smlouvy typu Foresta SG je vždy list nabídkového katalogu, ve kterém je stanoven termín propuštění z těžby, platební podmínky (nejčastější je požadavek prodávajících na platbu před vydáním povolení k těžbě), případně další omezení v použité technologii a podobně. Ke smluvní ceně se připočte DPH. V případě, že prodávající požaduje zálohu, pak se k záloze připočte také DPH. Následně přikládáme nejdůležitější milníky kupní smlouvy typu Foresta SG.
 13. Na prezenčních soutěžích i elektronických aukcích na portále ForesTrade® jsou PJ nabízeny dvěmi metodami prodeje – hromadným prodejem a prodejem za jednotkovou cenu.
 14. Hromadný prodej: Soutěží se cena za celou PJ. Zájemce podává svoji cenovou nabídku za celou prodejní jednotku (celkovou cenu za všechny m3). Informativně je zobrazována i cena jednotková (za 1 m3). Jednotková cena u typu PJ „Prodej dříví na pni“ je vztažena k Hroubí b.k. Jednotková cena u typu PJ „Výřezy na OM“ je vztažena k objemu dle Doporučených pravidel.
 15. Prodej za jednotkovou cenu (Metoda prodeje za měrnou jednotku): Soutěží se jednotková cena prodejní jednotky (cena za 1 m3). Při prezenčních soutěžích je zobrazována jednotková cena a informativně i celková cena za PJ. Při elektronických soutěžích má zájemce zobrazenu cenu jednotkovou i celkovou, ale svoji cenovou nabídku podává za celou prodejní jednotku (za všechny m3). Jednotková cena u PDNP je vztažena k Výřezům DP. Příklad: PJ má objem výřezů DP 309,50 m3, Hroubí b.k. 339,56 m3, zájemce chce koupit za jednotkovou cenu 206 Kč/m3 (Výřezy DP – 309,50 m3), zadá cenu celkovou 63 757 Kč (206*309,50). U PJ Lesů ČR, s.p. s výpočtem pomocí ČSOT je jednotková cena u PDNP vztažena k Hroubí b.k. U PJ s prodejem za jednotkovou cenu probíhá příjem dříví zpravidla na OM, kdy je prodávajícím a kupujícím odsouhlaseno množství vyrobeného dříví v m3, ze kterého plyne konečná cena.
 16. V katalogovém listu mohou být uvedeny specifické údaje ke každé prodejní jednotce, které se mohou lišit od výše uvedeného, proto doporučujeme zájemcům věnovat informacím v KL náležitou pozornost.
 17. Prezenční aukce jsou sestupné, elektronické jsou sestupné i vzestupné podle požadavku a domluvy s prodávajícím.

Průvodce smluvního vztahu u typu kupní smlouvy Foresta SG mezi majitelem či správcem lesa a kupujícím

schema