Časté otázky

Časté otázky

Kdo může nabídnout dříví k prodeji prostřednictvím aukce, tedy veřejné obchodní soutěže o nejlepší cenu?

Každý oprávněný majitel nebo správce lesa, který je kompetentní osobou dle výpisu z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, případně smlouvy s majitelem lesa.


Kdo vyznačuje těžební prvek, určený k prodeji a kdo je odpovědný za správnost z pohledu majetkových hranic?

Hranice těžebního prvku vyznačuje majitel lesa nebo osoba jím pověřená. Po dohodě s majitelem zajistíme vyznačení těžebního zásahu odborným lesním hospodářem, případně také zaměření majetkové hranice ve spolupráci s geodetem. U podrostních a probírkových těžeb lze po dohodě provést vyznačení těžby uvnitř hranic těžebního prvku našimi pracovníky při provádění venkovního šetření.


Jak jsou vyznačeny stromy určené k prodeji?

  1. Holosečná těžba - Jsou vyznačeny pouze hraniční stromy, vždy barvou a cejchem/štítkem ve výčetní tloušťce a barvou a cejchem/štítkem na kořenovém náběhu. Do těžebního prvku patří hraniční stromy a stromy uvnitř obvodu těžebního prvku vytyčeného hraničními stromy.
  2. Podrostní těžba, probírka - Jsou vyznačeny všechny stromy, které patří do těžebního prvku. Označení je provedeno barvou ve výčetní tloušťce a barvou a cejchem/štítkem na kořenovém náběhu stromu.
  3. V katalogovém listu může být uveden jiný způsob značení.

Které stromy jsou započítány do garantovaného počtu?

Do garantovaného počtu nejsou zahrnuty stromy o výčetní tloušťce menší než 15 cm (pokud není v katalogovém listu uvedeno jinak). Stromy, které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel (jedná se o hnilobou znehodnocené trouchnivé dříví, rozpadající se souše apod.) jsou do garantovaného počtu zahrnuty, nejsou však zahrnuty při výpočtu předpokládané zásoby v m3. V katalogovém listu jsou uvedeny jako Neklasifikované stromy bez uvedení kubatury.


Jak je vypočten předpokládaný objem těžby v m3 u prodejní jednotky s PDNP?

U každé PJ je uvedena metoda stanovení zásoby (porostní morfologická křivka, Československé objemové tabulky, ULT, zkusné plochy, odhad, neměřeno,…).

U PDNP je uvedena u PJ předpokládaná zásoba hroubí b.k.(Hroubí b.k.) a předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel (Výřezy DP). Hroubí b.k. je veškerá hmota hroubí stojících stromů bez pařezů. Výřezy DP je objem vyrobených výřezů z Hroubí b.k. podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví. Rozdíl Hroubí b.k. a Výřezů DP je tvořen zejména nadměrky, zaokrouhlováním a nevysortimentovatelnými zbytky. Ve skutečnosti objem prodaných vyrobených sortimentů bude obvykle nižší než námi naměřený (Výřezy DP), protože v procesu výroby a prodeje dochází ke ztrátám z nejrůznějších příčin. Jsou to ponechané těžební zbytky obsahující hroubí na těžené ploše, nedodržená výška pařezu, výroba větších nadměrků než dle doporučených pravidel, rozlomené a zapomenuté kusy u přibližování, odření výřezů (měření bez kůry), podvalky na skládkách, ztráty z přejímky z rozdílného způsobu měření (atro, elektronické přejímky), expedice prostorově měřeného dříví a problematika koeficientů, srážky za nedodržení nadměrků atd. Všechny tyto ztráty mohou podle různých studií dosahovat 5-15%, dle způsobu výroby a obchodu. Při svých propočtech je vhodné s určitou ztrátou na objemu počítat. Garantovanou veličinou je počet ks stojících stromů v PJ, které byly průměrkované naplno nebo plocha těžebních prvků v PJ, kde bylo množství určeno pomocí zkusných ploch nebo odhadem.

Při výpočtech pomocí porostních tvarových křivek metodou Foresta SG zjišťujeme předpokládanou těžbu v m3 svěrkováním těžebního prvku, měřením výšek vzorníků, sestavením výškového grafikonu a následným kubírováním. Vypočtená zásoba zohledňuje tvar kmene měřeného porostu (sbíhavost, plnodřevnost), který zjišťujeme z digitálních fotografií vzorníků. U listnáčů je při výpočtu zásob zohledněna hmota hroubí větví podle velikosti koruny.

Při výpočtech pomocí ČSOT a ULT se provádí svěrkování naplno a měření výšek vzorníků pro sestavení výškového grafikonu a následně výpočet objemů.

V probírkách a výběrných těžbách s nižší hmotnatostí je používán výpočet pomocí zkusných ploch nebo je množství k těžbě určeno z údajů LHP nebo odhadem prodávajícího.

 


Kdo provádí venkovní šetření na těžebním prvku?

V popisu Prodejní jednotky je uveden původ měření. (Foresta SG, a.s., prodávající, ….).

Poskytovatel služby vystupuje v roli garanta za zveřejňované taxační údaje s původem měření Foresta SG, a.s. (převážná většina PJ) Provozovatel garantuje, že v  prodejních jednotkách, které byly svěrkované naplno, byly taxační údaje šetřeny stejnou metodikou s využitím porostních tvarových křivek (kromě PJ pro Lesy ČR,. s.p., který vyžaduje výpočet pomocí ČSOT).


Co je to prodejní jednotka?

Prodejní jednotka je předmětem nabídky v elektronické aukci nebo v katalogu prezenční soutěže. O prodejní jednotku se soutěží mezi zájemci. Může se skládat z jednoho nebo více těžebních prvků o celkovém množství od několika desítek do několika set m3. Sdružení těžebních prvků do prodejní jednotky proběhne po dohodě s majitelem lesa tak, aby byl vytvořen předpoklad dosažení maximální ceny (terénní podobnost, dřevinná podobnost, lokální návaznost,... sloučených těžebních prvků).


O čem si můžu rozhodnout sám, pokud nabídnu svůj porost k prodeji na pni.

Majitel lesa má svobodnou volbu v těchto záležitostech:

  • Platební podmínky - zda požaduje platbu předem, nebo zálohu či následnou platbu.
  • Limitní cena - navrhneme majiteli lesa limitní cenu pro sestupnou aukci, při které bude prodejní jednotka stažena z prodeje. Slouží jako ochrana majitele lesa proti prodeji pod cenou. Majitel lesa ji může, ale nemusí akceptovat. Definitivní rozhodnutí o limitní ceně musí proběhnout nejpozději den před aukcí.
  • Termíny plnění smlouvy, pro zahájení těžby, pro ukončení těžby, případně další.
  • Další podmínky provedení těžby, zde může patřit omezení technologické (např. pouze koně), klimatické (přibližování pouze za mrazu), další (omezení časové z důvodu ochrany přírody a pod).

Veškeré tyto parametry (kromě minimální a vyhlašovací ceny) budou zveřejněny v katalogovém listu prodejní jednotky, aby zájemce byl o nich informován předem.


Kolik mě to bude stát jako majitele lesa?

Za přípravu PJ k prodeji a za zajištění prodeje PJ může být Provozovatelem  požadován poplatek hrazený kupujícím nebo prodávajícím. V případě, že je poplatek požadován po kupujícím, je jeho výše uvedena v popisu nabídky prodejní jednotky, není součástí kupní ceny a je fakturován provozovatelem.

Pro významné obchodní partnery z řad majitelů a správců lesa nabízí provozovatel odměnu za poskytnutí příležitosti zveřejnit nabídku prodejní jednotky. Výše této odměny je sjednávána individuálně. V takovém případě provozovatel na své náklady provede přípravu a měření prodejní jednotky, která je následně zájemcům nabídnuta v režimu poplatku hrazeného kupujícím.

Poplatek za přípravu PJ k prodeji a za zajištění prodeje PJ se pohybuje u PDNP v řádu 65 Kč/m3. Zahrnuje vyznačení, ocejchování, svěrkování, měření vzorníků, výpočet taxačních veličin, návrh limitní ceny, zpracování nabídkového katalogu, jeho zveřejnění, výběr nejvyšší nabídky v elektronické nebo prezenční aukci a následná administrace smlouvy o převodu vlastnického práva ke stojícím stromům.

Výpočet poplatku je vícesložkový a závisí především na pracnosti přípravy PJ k prodeji (hmotnatost, počet dřevin, velikost apod.). Pro dlouhodobé klienty s určitým minimálním ročním objemem dříví k prodeji můžeme dále poskytnout zajímavá cenová zvýhodnění.

Nabídku vyrobeného dříví provádíme na základě příkazní smlouvy, kdy je odměna za naši službu stanovena individuálně. Odměna se pohybuje podle objemu a druhu nabízeného dříví v rozmezí 1,5 – 3,0 % z kupní ceny nebo 15 – 30 Kč/m3.


Jako majitel lesa mohu svou nabídku zrušit před vlastním prodejem nebo i po něm?

V principu by k tomu nemělo vůbec docházet, nicméně odpověď zní ano. Do podpisu kupní smlouvy s nejvýhodnějším zájemcem lze nabídku stáhnout ovšem pod smluvní pokutou. Po podpisu smlouvy to již možné není, platí nový smluvní vztah. Smluvní pokuta má zabránit tomu, aby nedocházelo k neuváženému maření celého procesu, aby tato metoda prodeje byla vnímána zájemci i odbornou veřejností jako seriozní. Dalším důvodem pro smluvní sankci je skutečnost, že provozovatel vloží náklady na přípravu prodejní jednotky, které by byly marně vynaložené.


Kdy a jak přechází odpovědnost za prodávané dříví mezi prodávajícím a kupujícím?

Odpovědnost na kupujícího přechází okamžikem pokácení stromu (oddělením od pozemku). Z toho vyplývá, že majitel lesa má odpovědnost i za šíření škůdců a ochranná opatření i po podpisu kupní smlouvy o prodeji věci budoucí. Proto jsou v kupní smlouvě popsány mechanismy, které v případě nutnosti provést ochranné opatření (např. kůrovcovou těžbu) opravňují prodávajícího nařídit provedení nahodilé těžby v zadaném termínu.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Jak je to s DPH při prodeji dříví na pni?

Ceny, které jsou předmětem soutěže, jsou bez DPH. K platbě se tedy připočítá DPH dle aktuální sazby. Pokud prodávající požaduje zálohu, pak se k této záloze rovněž připočte DPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění je dle smlouvy dnem, kdy prodávající předá kupujícímu povolení k těžbě.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Co se stane, když se v prodejní jednotce vyskytne nahodilá těžba?

Vyskytne-li se ještě před jednáním o ceně, budou na tuto skutečnost zájemci upozorněni. Pokud se vyskytne po prodeji, řeší tuto situaci kupní smlouva. Problematika nahodilé těžby je popsána v několika odstavcích kupní smlouvy a její přílohy. Obecně platí, že prodávající může zadat zpracování nahodilé těžby kupujícímu v termínu ne kratším 21 dní, přičemž kupní cena musí být uhrazena před zahájením těžby. Pro lepší přehlednost přikládáme schéma pro různé případy, které mohou nastat:

schema

V případě, že kupující nesplní požadavek prodávajícího na zpracování nahodilé těžby, vystavuje se riziku odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího se smluvní pokutou 20% kupní ceny.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Co se stane, když kupec vytěží nevyznačený strom nebo stromy?

Záleží na okolnostech za kterých k neoprávněné těžbě dojde, zda k tomu bylo nutno přikročit z důvodu bezpečnosti práce, nebo se jedná o svévolné jednání. V každém případě ustanovení smlouvy umožňují prodávajícímu požadovat doplatek za takto vytěžený strom a pokutu ve výši 2 500 Kč za stromy silnější než 25 cm ve výčetní tloušťce a 500 Kč za strom tenší nebo roven 25 cm ve výčetní tloušťce.

Toto ustanovení platí pro kupní smlouvu typu Foresta SG, u jiných typů smluv to může být upraveno odlišně.


Kde lze získat informace o podmínkách prodeje a nabízených porostech?

Základním informačním místem jsou tyto webové stránky provozovatele služby. Kromě tohoto informačního zdroje využíváme další možnosti k propagaci a oslovení potenciálních zájemců o koupi dříví jako je odborný tisk, webové profesní portály, přímé oslovení obchodníků se dřívím a podobně. Popis a podrobné údaje o prodejních jednotkách jsou zveřejněny v sekci AUKCE lesnického prodejního portálu ForesTrade.


Jak probíhá prezenční soutěž o nejlepší cenu na jedné prodejní jednotce?

Každý zájemce se musí prokázat platným osobním dokladem a dalšími dokumenty dle typu subjektu, který zastupuje - blíže viz Všeobecné podmínky veřejné obchodní soutěže. Následně vyplní registrační formulář, který podepíše. Ve formuláři se zaváže, že v případě, že zaviní zmaření jednání, uhradí 20% z vyhlašovací ceny prodejní jednotky, jejíž jednání zmařil, a že se nebude účastnit dalších jednání o jednotky ze stejného nabídkového katalogu.

Vlastní jednání probíhá tak, že vedoucí jednání oznámí zúčastněným, o kterou jednotku se bude soutěžit a stručně ji představí. Poté je oznámena vyvolávací cena, kterou vedoucí jednání postupně snižuje. Moment, od kterého se při snížení ceny mohou zájemci hlásit, je sdílen vizuálně na projekčním plátně a současně zvukovým signálem, krátkým pípnutím. První zájemce, který akceptuje nabídnutou cenu zvednutím svého registračního čísla, se stává vítězem veřejné obchodní soutěže a vznikne mu právo i povinnost uzavřít smlouvu na koupi nabízené prodejní jednotky za poslední nabídnutou cenu. Pokud se žádný zájemce nepřihlásí do úrovně limitní ceny, je prodejní jednotka stažena z nabídky a vedoucí jednání přejde k další prodejní jednotce.

Veřejné obchodní jednání o nejlepší cenu na prodej jedné prodejní jednotky trvá zhruba 5 minut včetně představení a oznámení výsledku.


Mohu se zúčastnit prezenční aukce jako divák, návštěvník?

Ano, jednání je veřejné. Podmínkou je však vyplnění registračního formuláře pro návštěvníka a předložení dokladu totožnosti (OP nebo pas) při registraci. Návštěvník neobdrží registrační kartu. Doporučujeme nastudovat jednací řád a podmínky veřejné obchodní soutěže, protože podpisem registračního formuláře se každý účastník soutěže zavazuje k povinnostem specifiovaným v těchto dokumentech.