Smlouva o účasti

Smlouva o účasti

SMLOUVA O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI PORTÁLU FORESTRADE®

(uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)
mezi

 

FORESTA SG, a.s.,
se sídlem Vsetín, Horní náměstí 1, PSČ 755 01
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2340,
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č.ú: 1778512319/0800
: 60735384,
DIČ: CZ60735384
zastoupená Ing. Vítem Zgarbou, předsedou představenstva
(dále jen jako „Provozovatel“)

 

a
Účastníkem portálu ForesTrade®

 

.......................................................
(dále jen jako „Účastník“)

ČLÁNEK 1

Výklad pojmů

Aukce - aukcí se pro účely této Smlouvy rozumí prodej prostřednictvím veřejné obchodní soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní zboží, jasně definované a popsané, se kterým se zájemce o koupi může předem seznámit včetně podmínek prodeje a obvykle zněním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu při hodnocení cenových nabídek. Vítězem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne prodávajícímu nejvyšší cenu.

ForesTrade®- lesnický prodejní portál (dále jen ForesTrade). Jedná se o elektronický aukční portál provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem systému je FORESTA SG, a.s., která zajišťuje jeho údržbu, správu a podporu Účastníkům. Účelem portálu je umožnit nákup a prodej zboží a služeb zejména v lesnicko-dřevařském oboru především formou elektronických aukcí za ceny, které odpovídají aktuální nabídce a poptávce. Provozovatel vytváří takové prostředí, aby předmět prodeje Prodávajících mohl být kvalitně prezentován a zájemci o koupi měli možnost získat všechny důležité údaje o předmětu prodeje, a aby realizace na portálu sjednaných obchodů byla co největší.

Kupní smlouva - smlouva zveřejněná současně s Katalogovým listem nebo uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím portálu ForesTrade

Kupující – Účastník, který se stal vítězem aukce

Prodávající – subjekt, který prostřednictvím portálu ForesTrade nabízí své zboží nebo služby k prodeji

Poplatek – odměna, náležející Provozovateli aukčního portálu, hrazená Prodávajícím nebo Kupujícím

Provozovatel  -  FORESTA SG, a.s.

Registr účastníků - seznam zaregistrovaných účastníků na portálu ForesTrade (dále jen jako „Registr“)

Smlouva -  tato smlouva o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade.

Správce účastnického účtu - je Statutář nebo osoba, kterou Statutář písemně zmocnil ke správě Účastnického účtu.

Statutář - osoba, oprávněná jednat za Účastníka - právnickou osobu, podepisovat a uzavírat smlouvy.

Účastnický účet - nastavení parametrů Účastníka na portálu, které mají zásadní vliv na funkce, oprávnění, správnost údajů ve smlouvách, informovanost Účastníka, zmocněné osoby a další.

Účastník - fyzická nebo právnická osoba, která platně uzavřela smlouvu s Provozovatelem o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade.

Uživatel - osoba, která používá stránky www.forestrade.cz v internetovém prostředí v rozsahu přidělených oprávnění.

Všeobecné podmínky - Příloha Smlouvy. Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade.

Zájemce o uzavření smlouvy - fyzická nebo právnická osoba, která činí aktivní kroky k uzavření Smlouvy.

Zmocněná osoba - osoba, kterou Správce účastnického účtu zmocnil k jednání za Účastníka, má přiděleno přihlašovací jméno a heslo a může provádět úkony, ke kterým ji zmocní Správce účastnického účtu nastavením na Účastnickém účtu.

ČLÁNEK 2

Předmět smlouvy

1.   Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek účasti Účastníka na elektronickém aukčním portálu ForesTrade. Smlouva a její přílohy definují podmínky registrace, závazky a povinnosti smluvních stran a pravidla internetové elektronické aukce.

ČLÁNEK 3

Účastník ForesTrade

1.   Účastníkem ForesTrade se může stát fyzická osoba, která musí být pro účast ve ForesTrade starší 18 let a způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, a právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku, kdy vůči majetku účastníků neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená zpráva podle zvláštních právních předpisů, účastník není v likvidaci, nemá pozastavenou či ukončenou činnost, dále není osobou, která by byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání účastníka soutěže podle zvláštního právního předpisu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, kdy tuto podmínku musí splňovat rovněž statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, pak musí tento předpoklad splňovat statutární orgán či člen statutárního orgánu této právnické osoby. Účastník, kterému byla pozastavena nebo zrušena registrace v souladu se Všeobecnými podmínkami, nemůže na ForesTrade obchodovat.

2.   Pro obchodování na portálu ForesTrade je nutné mít uzavřenu Smlouvu. Zájemce o uzavření Smlouvy zadá své identifikační údaje vyplněním elektronického formuláře. Tyto údaje budou identifikačními údaji Účastníka v této Smlouvě. Následně budou zobrazeny v Účastnickém účtu a Správce účtu je může upravit. Identifikační údaje účastníka jsou dále používány k vytvoření kupní smlouvy na předmět aukce, pokud je Kupní smlouva automaticky generovaná portálem ForesTrade. Účastník je povinen při změně některého z identifikačních údajů (například plátcovství DPH, bankovní účet, sídlo,…) provést jeho aktualizaci ve svém Účastnickém účtu. Za pravdivost a aktuálnost těchto údajů je plně odpovědný Účastník. Nedodržení povinnosti Účastníka v tomto bodě opravňuje Provozovatele k vyřazení Účastníka z registru.

3.   Zájemce si při registraci v elektronickém formuláři zvolí své přihlašovací jméno a heslo. Po uzavření Smlouvy s Provozovatelem bude Správce účtu Účastníka aktivován k užívání internetové aplikace ForesTrade v souladu s doručenou Smlouvou a případně přiloženým zmocněním.

4.   Účastník může zmocnit osoby, které jej mohou v konání na portále zastupovat. Může zmocnit Správce Účastnického účtu. Zmocnění provede písemně s úředně ověřeným podpisem. Dále může za účastníka na portálu ForesTrade provádět úkony Zmocněná osoba, rozsah jejího zmocnění nastaví na Účastnickém účtu jeho Správce. Účastník je plně odpovědný za všechny úkony, které Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby učinily, jako by je provedl on sám.

5.   Účastník prohlašuje, že před přidělením oprávnění konat úkony na portálu ForesTrade seznámí Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby se zněním Smlouvy, zejména s riziky, která jsou spojena s provedením nekvalifikovaných úkonů na portálu ForesTrade nebo vyplývajícími z nedostatečné ochrany přihlašovacích údajů před zneužitím.

6.   Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby mohou používat jen své přihlašovací údaje, dále jsou povinni chránit své přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a nesdělovat je třetím osobám. Účastník prohlašuje, že je mu známo, že veškeré úkony, které jsou na portálu ForesTrade provedeny pod přihlašovacími údaji Správce Účastnického účtu a Zmocněné osoby, jsou posuzovány, jako by je provedl sám Účastník, a že je těmito úkony vázán bez ohledu na to, která osoba dané úkony učinila.

7.   Je v zájmu Účastníka vytvořit si technické podmínky pro účast v aukcích na portálu ForesTrade v souladu se Všeobecnými podmínkami tak, aby byl na aukci, které se chce účastnit, věcně a technicky připraven.

8.   Účastník se zavazuje provádět svou činnost v souladu s touto Smlouvou a v souladu se smlouvami, které uzavřel prostřednictvím portálu ForesTrade s jinými smluvními stranami.

9.   Účastník portálu ForesTrade je povinen hradit řádně a včas své závazky, pokud využívá služeb, které jsou zpoplatněny.

10. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na aukcích portálu ForesTrade.

11. Provozovatel vyřadí Účastníka z databáze Registru ForesTrade na základě jeho písemné výpovědi.

12. Účastník tímto vyslovuje svůj souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, a to konkrétně jména a příjmení u fyzické osoby a obchodního jména u osoby právnické v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, kdy tyto údaje jsou Provozovatelem jako správcem dle shora uvedeného zákona zveřejňovány na portálu ForesTrade, a to z důvodů zajištění transparentnosti veřejné soutěže a dokonalé informovanosti stávajících i budoucích účastníků veřejné soutěže. Údaje shora uvedené jsou zveřejňovány tak, že k prodejní jednotce, u níž jsou dostupné všechny údaje uvedené v Katalogovém listu, je přidáno jméno Kupujícího a cena, za niž byla prodejní jednotka prodána.

13. Účastník dává podpisem této smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů a případně též k zasílání informací a nabídek na svou e-mailovou adresu uvedenou v nastavení svého Účastnického účtu, pakliže je zasílání informací a nabídek na e-mailovou adresu Účastníkem v Účastnickém účtu nastaveno. Informace o Účastníkovi vyžadované Provozovatelem pro registraci jsou využívány pouze pro účely Provozovatele a pouze v souvislosti s činností týkající se prodeje dříví dle této smlouvy, kdy Provozovatel není oprávněn tyto údaje Účastníka zpřístupnit třetím osobám.

14. Pro zahraniční Účastníky platí stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že navíc je nutno doložit k odesílané Smlouvě písemný výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů, který musí být úředně přeložen do českého jazyka. Subjekty ze Slovenska nemusí dokládat překlad do českého jazyka.

ČLÁNEK 4

Provozovatel ForesTrade

1.   ForesTrade nenabízí vlastní zboží, neprovádí kontrolu předmětu prodeje s výjimkou prodeje dříví na pni, u kterého Provozovatel provedl vlastní měření prodejních jednotek a připravil zveřejnění předmětu prodeje ve spolupráci s oprávněným uživatelem lesa. U takového předmětu prodeje bude uvedeno "Změřeno provozovatelem". ForesTrade usiluje o plnění uzavřených kupních smluv a jiných dohod, uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícími, toto plnění však negarantuje.

2.   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za technický stav připojení Účastníka k serveru ForesTrade. V případě, že Účastník nemůže provést zamýšlený úkon, nevzniká mu žádný nárok na náhradní nebo opakovanou možnost, ani nárok na náhradu případné škody.

3.   Provozovatel bude průběžně monitorovat přístupnost a funkcionalitu internetového portálu ForesTrade pro Uživatele. V případě, že Provozovatel zjistí poruchu nebo nefunkčnost portálu, která narušila nebo by mohla narušit řádný průběh aukce, aukce bude zrušena, Účastníci, kteří se na této aukci účastnili, budou o této skutečnosti informování s oznámením o náhradním termínu konání zrušené aukce.

4.   Provozovatel ForesTrade průběžně usiluje o bezchybný chod a uživatelský komfort pro Uživatele portálu. Provozovatel ForesTrade nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout poruchami nebo nefunkčností systému.

5.   ForesTrade zasílá oznámení o nových nabídkách a aktuality pouze těm Účastníkům, kteří si tento požadavek nastavili na svém Účastnickém účtu.

6.   Portál ForesTrade, jednání, dokumentace a nabídky na něm publikované jsou v českém jazyce.

7.   Za zprostředkování prodeje na ForesTrade může Provozovatel požadovat Poplatek. Výše a způsob úhrady Poplatku je závislý na povaze předmětu aukce. Je-li Provozovatelem stanoven Poplatek hrazený kupujícím, je Účastník o jeho výši informován samostatnou položkou v popisu nabídky předmětu aukce. Poplatek není součástí kupní ceny za předmět aukce. Po skončení Aukce vystaví Provozovatel daňový doklad, který je odeslán Účastníkovi aukce. Účastník je povinen uhradit Poplatek Provozovateli řádně a včas. Splatnost Poplatku je 10 dnů ode dne skončení Aukce. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

ČLÁNEK 5

Uzavírání obchodů na portálu ForesTrade

1.   Podání cenové nabídky Účastníkem je považováno za závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi předmětu aukce. Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku, se stává vítězem aukce. V případě, že je podáno více shodných nejvyšších cenových nabídek, vítězem aukce se stává ten Účastník, který nejvyšší cenovou nabídku podal jako první. Vítěz aukce má právo a současně povinnost na předmět aukce uzavřít kupní smlouvu za podmínek zveřejněných k předmětu prodeje a zaplatit kupní cenu. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou úspěšným ukončením aukce. V případě, že prodávající v podmínkách aukce požaduje písemnou kupní smlouvu, následuje písemné vyhotovení kupní smlouvy v souladu se Všeobecnými podmínkami. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a smlouva o převodu vlastnického práva k Dříví jsou vždy uzavírány písemně.

2.   Postupy a podmínky pro uzavírání obchodů na portálu ForesTrade jsou popsány v příloze této Smlouvy - Všeobecné podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit přílohu - Všeobecné podmínky. Pokud tak učiní, zveřejní je na portálu ForesTrade a oznámí tuto skutečnost všem Účastníkům a Oprávněným osobám nejméně 14 dnů před dnem platnosti nového znění Všeobecných podmínek aukce. Účastník souhlasí s tím, že svou účastí na aukcích, které následují po dni nabytí platnosti nových Všeobecných podmínek aukce na portálu ForesTrade, souhlasí se změněnými Všeobecnými podmínkami. Dle nových (změněných) Všeobecných podmínek se budou řídit všechny aukce, které se budou konat nejdříve ke dni účinnosti nových (změněných) Všeobecných podmínek

3.   Provozovatel má právo ze závažných důvodů, například pro nemožnost plnění dle vyhlášených podmínek, odmítnout všechny cenové nabídky a aukci zrušit. Účastníci, kteří se této aukce účastnili, mají právo vyžádat si písemné zdůvodnění zrušení aukce. Písemné zdůvodnění pak Provozovatel zašle bez zbytečného odkladu Účastníkům, kteří se zrušené aukce zúčastnili, a kteří o zaslání zdůvodnění požádali.

4.   Cenová nabídka je po jejím předložení závazná a nelze ji odvolat.

5.   Účastník může cenové nabídky Prodávajícímu podávat jen prostřednictvím internetového portálu ForesTrade.

ČLÁNEK 6

Okamžité ukončení Smlouvy a řešení sporů

1.   Provozovatel je oprávněn s okamžitou platností ukončit tuto smlouvu a zrušit tak Účastnický účet Účastníka v případě, že

1.   účastník poruší ustanovení této Smlouvy nebo Všeobecných podmínek nebo ustanovení Kupní smlouvy,

2.   účastník neuzavře Kupní smlouvu ve stanoveném termínu po úspěšné účasti v aukci podle Všeobecných podmínek,

3.   účastník poruší své závazky vůči Prodávajícím nebo Provozovateli,

4.   účastník přestal splňovat podmínky pro účast dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy.

2.   Nová registrace Účastníka je možná na žádost Účastníka poté, co Účastník splnil všechny smluvní závazky a povinnosti vyplývající mu z předešlých smluv a závazků vůči Provozovateli, tak ze závazků, které má Účastník vůči Prodávajícímu ze smluv uzavřených prostřednictvím portálu ForesTrade.

3.   Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, budou řešit přednostně smírným jednáním. Nedojde-li k dohodě, pak spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

4.   V případě porušení povinnosti Účastníka dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, čl. 5 odst. 1 Smlouvy a čl. 7 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny předmětu aukce, nejméně však 25 000 Kč za každý jednotlivý případ Aukce. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 7

Salvátorská klauzule

1.   Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován.

ČLÁNEK 8

Ochrana autorských práv a dalších oprávněných zájmů FORESTRADU

1.   Portál ForesTrade je majetkem společnosti FORESTA SG, a.s., která je též Provozovatelem portálu. Grafická podoba stránek, s nimi související dokumentace, forma zobrazování předmětů prodeje, funkcionalita portálu včetně aukčních mechanismů jsou autorským dílem. Jakékoliv využití, rozmnožování, či publikace jsou možné pouze po výslovném souhlasu Provozovatele ForesTrade. Neoprávněný zásah do autorských práv k dílu samotnému, využití napojených databází a obsahu umístěného na portálu (fotografie, popisy, mapy, dokumenty), bude posuzováno jako zásah do autorských práv ve smyslu autorského zákona bez ohledu na to, zda k této činnosti došlo bezúplatně či za úplatu.

2.   Zájemce se zavazuje, že nebude užívat internetovou softwarovou aplikaci poskytnutou Provozovatelem jinak, než jak je stanoveno v této smlouvě, a to ani pro svou vlastní potřebu, a že tedy nebude zejména:

·      jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat, nechat si pořizovat, nebo jiným způsobem šířit rozmnoženiny aplikace nebo jejích součástí;

·      užívat aplikaci či její součásti tak, aby z nich měla prospěch třetí osoba, zejména užívat je pro zpracování dat pro jakoukoli třetí osobu a/nebo v rámci poskytování služeb, ať úplatně nebo bezúplatně, nestanoví-li tato Smlouva jinak;

·      jakýmkoli způsobem dát aplikaci nebo její součásti k dispozici třetí osobě, zejména je půjčit, pronajmout nebo poskytnout oprávnění k jejich užití jiným způsobem;

·      užívat aplikaci či její součásti za účelem umožnění sdílení času třetí osobou, dálkového vstupu třetí osoby nebo jiných aplikací pro jakoukoli třetí osobu, a to jak za úplatu, tak i bezplatně;

·      vytvářet další instalace aplikace či jejích komponentů bez vědomí Provozovatele;

·      jakýmkoli způsobem bez svolení Provozovatele aplikaci či její součásti upravovat či jinak měnit nebo uspořádat, zejména tak, aby byly vytvořeny nové charakteristiky nebo odvozený či zcela nový počítačový program;

·      dekompilovat aplikaci či její součásti nebo z nich zpětně odvozovat, a to jako celek nebo část nad rozsah dovolený zákonem;

·      jakkoliv aplikaci nebo její součásti zpracovávat, tedy i přepisovat, bez ohledu na to, zda přímo nebo nepřímo, nebo překládat do jiných jazyků, byť jen částečně;

·      jakkoliv prezentovat, rozšiřovat či jinak zpřístupňovat nebo obchodně využívat aplikaci nebo její součásti, bez ohledu na to, zda bezúplatně nebo za úplatu, s výjimkou jejich prezentace, rozšiřování a obchodního využití dle této Smlouvy, tedy výhradně za účelem užití pro vlastní vnitřní potřebu;

·      užívat aplikaci nebo její součásti v jakékoliv formě za účelem vývoje, výroby vlastního počítačového programu nebo obchodování s podobným, rovnocenným nebo zaměnitelným autorským dílem;

·      odstraňovat nebo upravovat adresy, názvy a označení aplikace nebo jejích součástí, či jakékoli jiné údaje obsažené v aplikaci; to vše s výjimkou a v rozsahu činností, které jsou výslovně povoleny kogentními ustanoveními autorského zákona a jež mají přednost před těmito omezeními.

3.   Zájemce se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy ani po jejím skončení neučiní žádné opatření, aby získal jakékoli z práv vztahujících se k aplikaci nebo jejích součástí nad rámec této Smlouvy.

ČLÁNEK 9

Platnost, účinnost a trvání smlouvy

1.   Tato Smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou kdykoliv, vždy písemně, i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je sjednána na jeden měsíc, začíná běžet následující den po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena.

2.   Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

ČLÁNEK 10

Závěrečná ustanovení

1.   Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

2.   Změny a doplňky této Smlouvy a Všeobecných podmínek lze činit pouze dohodou smluvních stran, nevyžadují však písemnou formu.

3.   Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním Smlouvy, že jí rozumí, a že je uzavírána podle jejich svobodné a vážně míněné vůle.

4.   Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1: Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade

5.   Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V _______________________ dne ____________

 

Účastník (úředně ověřený podpis):

Provozovatel:

 

___________________________________

___________________________________

 

FORESTA SG, a.s.
Ing. Vít Zgarba,
předseda představenstva