Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO AUKČNÍHO PORTÁLU FORESTRADE®

Příloha č.1 Smlouvy o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade®

Provozovatelem portálu ForesTrade® je FORESTA SG, a.s., se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí 1, PSČ 755 01

ČLÁNEK 1

Výklad pojmů

Aktuální cena – je cena, kterou některý z účastníků aukce nabídnul za předmět aukce

Aukce - aukcí se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí prodej prostřednictvím veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající v aukci nabízí konkrétní zboží, jasně definované a popsané, se kterým se zájemce o koupi může předem seznámit, včetně podmínek prodeje a obvykle též zněním kupní smlouvy. Zájemci o koupi podávají cenové nabídky a cena je jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu při hodnocení cenových nabídek. Vítězem aukce se tak stává ten zájemce o koupi, který nabídne prodávajícímu nejvyšší cenu

Doporučená pravidla – Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice 2008 (vydalo Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o.)

Dříví - soubor kmenů, výřezů, rovnaného dříví, štěpky apod.

ForesTrade® - lesnický prodejní portál (dále jen ForesTrade). Jedná se o elektronický aukční portál www.forestrade.cz, provozovaný v internetovém prostředí. Provozovatelem portálu je FORESTA SG, a.s., která zajišťuje jeho údržbu, správu a podporu Účastníkům. Účelem portálu je umožnit nákup a prodej zboží a služeb zejména v lesnicko-dřevařském oboru formou elektronických aukcí za ceny, které odpovídají momentální nabídce a poptávce. Provozovatel vytváří takové prostředí, aby předmět prodeje Prodávajících mohl být kvalitně prezentován a zájemci o koupi měli možnost získat všechny důležité údaje o předmětu prodeje, a aby realizace na portálu sjednaných obchodů byla co největší.

Katalogový list – dokument, popisující Prodejní jednotku, obsahuje organizační informace, taxační parametry stromů a podmínky prodeje; dostupný na internetových stránkách www.forestrade.cz

Kupní smlouva - smlouva zveřejněná současně s Katalogovým listem nebo uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím portálu ForesTrade, např. smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům

Kupující – Účastník, který se stal vítězem aukce

Maximální nabídka – je částka, kterou je Účastník ochoten zaplatit za předmět aukce

Metoda HP – metoda prodeje Hromadný prodej, kdy je cena stanovena úhrnem za celý předmět prodeje.

Metoda MJ – metoda prodeje za Měrnou jednotku, tedy v Kč/m3, kdy prodávané množství je zjišťováno až při realizaci těžby. Tato metoda se používá v případech, kdy přesnější zjištění množství není možné (kalamitní plochy) nebo by bylo neefektivní (probírkové porosty).

Minimální příhoz – je nejmenší možná částka, o kterou Účastník může navýšit aktuální cenu

PMK – metoda zjišťování zásoby stojících stromů, založená na tvaru Porostní Morfologické Křivky stromů hlavních dřevin Prodejní jednotky

Podmínky prodeje – je souhrn informací, které upravují věcné, finanční a časové plnění smluvních stran. Jsou zveřejněny v popisu nabídky nebo v samostatném dokumentu v příloze.

Prodávající – subjekt, který prostřednictvím portálu ForesTrade nabízí své zboží nebo služby k prodeji

Prodejní jednotka – předmět prodeje u prodeje dříví na pni, jedná se o v terénu přesně vyznačenou množinu stromů určených k těžbě, které jsou popsány rovněž v Katalogovém listu. U typu prodejní jednotky „Výřezy na OM“ se jedná zpravidla o soubor vyrobených výřezů nebo jiného dříví dle specifikace.

Provozovatel - FORESTA SG, a.s

Příhoz – je částka, o kterou Účastník aukce navyšuje aktuální cenu

Registr účastníků - seznam zaregistrovaných účastníků na portálu ForesTrade (dále jen jako „Registr“)

Smlouva – Smlouva o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade

Správce účastnického účtu - je Statutář nebo osoba, kterou Statutář písemně zmocnil ke správě účastnického účtu

Statutář - osoba, oprávněná jednat za Účastníka - právnickou osobu, podepisovat a uzavírat smlouvy

Účastnický účet - nastavení parametrů Účastníka na portálu, které mají zásadní vliv na funkce, oprávnění, správnost údajů ve smlouvách, informovanost Účastníka, zmocněné osoby a další

Účastník - fyzická nebo právnická osoba, která platně uzavřela smlouvu s Provozovatelem o účasti v elektronické aukci portálu ForesTrade

Účastník aukce – je Účastník, který podal minimálně jednu cenovou nabídku v aukci

ULT – metoda zjišťování zásoby stojících stromů, založená na hmotových tabulkách ULT

ČSOT – metoda zjišťování zásoby stojících stromů, ke zjištění objemu jsou použity rovnice z Československých objemových tabulek (Petráš, R. – Pajtík, J.: Sústava  česko – slovenských objemových tabuliek drevín, Lesnícky časopis; 1 / 1991).

Uživatel - osoba, která používá stránky www.forestrade.cz v internetovém prostředí v rozsahu přidělených oprávnění

Všeobecné podmínky – Příloha Smlouvy - Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade. Určují pravidla pro zadávání předmětů prodeje, podávání cenové nabídky, vyhlášení vítěze aukce a další, která jsou pro Účastníky portálu ForesTrade závazná.

Vyvolávací cena – je u vzestupné aukce minimální cena, za kterou je možno předmět prodeje koupit

Příhoz – je částka, o kterou Účastník aukce navyšuje aktuální cenu

Zájemce o uzavření smlouvy - fyzická nebo právnická osoba, která činí aktivní kroky k uzavření Smlouvy

Zmocněná osoba - osoba, kterou Správce účastnického účtu zmocnil k jednání za Účastníka, má přiděleno přihlašovací jméno a heslo a může provádět úkony, ke kterým ji zmocní Správce účastnického účtu nastavením na Účastnickém účtu

ČLÁNEK 2

Technické požadavky na Uživatele portálu ForesTrade

Provozovatel optimalizuje internetový aukční portál ForesTrade pro počítače s těmito parametry:

1.   Operační systém:

·      Microsoft Windows XP SP 3

·      Microsoft Windows Vista SP 2, 32 i 64 bit

·      Microsoft Windows 7 SP1, 32 i 64 bit

·      Microsoft Windows 8 a vyšší

2.   Internetový prohlížeč:

·      Internet Explorer 8 a vyšší

·      Mozilla Firefox 3 a vyšší

·      Opera 9 a vyšší

·      Google Chrome 9 a vyšší

·      Safari 4 a vyšší

Při používání portálu ForesTrade za jiných než uvedených podmínek Provozovatel negarantuje funkčnost a zobrazování stránek portálu.

ČLÁNEK 3

Postup registrace Uživatele

1.   Zájemce o uzavření Smlouvy, který je oprávněn jednat za daný subjekt, právnickou nebo fyzickou osobu, vyplní registrační formulář na internetových stránkách portálu ForesTrade. Údaje uvede pravdivě a bezchybně.

2.   Před odesláním žádosti o registraci se Zájemce seznámí se zněním Smlouvy včetně její přílohy: Všeobecné podmínky užívání internetového aukčního portálu ForesTrade. Pokud s obsahem souhlasí, odešle žádost o registraci stiskem tlačítka „Registrovat“. V případě potřeby může Zájemce kontaktovat Provozovatele.

3.   Po úspěšné registraci je Zájemci zaslán návrh Smlouvy a zplnomocnění pro Správce účastnického účtu na uvedenou e-mailovou adresu. Zájemce Smlouvu vytiskne ve dvou vyhotoveních, Statutář ji opatří úředně ověřeným podpisem a odešle v nepozměněné podobě na adresu Provozovatele. V případě, že Statutář chce, aby Správcem účastnického účtu byla jiná osoba než on sám, vyplní plnou moc, kterou obdržel se Smlouvou, a opatří ji úředně ověřeným podpisem a odešle spolu se Smlouvou na adresu Provozovatele.

4.   Zástupce Provozovatele Smlouvu po ověření údajů podepíše a jedno vyhotovení Smlouvy je odesláno na korespondenční adresu Účastníka. Současně s tím je aktivován Účastnický účet pro Statutáře nebo pro osobu, zplnomocněnou jako Správce účtu Účastníka.

5.   Po aktivaci účtu Účastníka může Účastník nastavit Zmocněné osoby.

6.   Založení nové Zmocněné osoby na účtu Účastníka provede Správce účtu Účastníka tak, že vyplní požadované údaje, zvolí pro Zmocněnou osobu přihlašovací jméno a heslo, a nastaví oprávnění Zmocněné osobě. Přihlašovací jméno a heslo sdělí Zmocněné osobě.

7.   Provozovatel doporučuje Uživatelům měnit své přístupové heslo v cca měsíčním intervalu.

  1. Účastníkovi, kterému nelze na zadanou e-mailovou adresu po dobu 3 měsíců doručit e-mail z Forestrade, může být zasílání e-mailů na tuto adresu zastaveno.

 

ČLÁNEK 4

Komodity nabízené na portálu ForesTrade

1.   Prodej dříví na pni - prodej stojících stromů.

·      Předmět prodeje je v terénu přesně vyznačen cejchovanými/štítkovanými stromy po obvodu těžebního prvku, případně cejchováním/štítkováním každého stromu u výběrné těžby. V určitých případech jako je probírková těžba nebo specifické požadavky majitele lesa je předmět prodeje vyznačen jen barvou.

·      U metody prodeje HP je garantovanou veličinou počet stromů. Pro každou nabídku prodejní jednotky metodou HP Provozovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 1% včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují výčetní tloušťky 15 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) nebo které jsou většinou svého objemu horší kvality než sortiment Palivové dříví dle Doporučených pravidel. V případě opodstatněných pochyb je zájemce o účast v soutěži oprávněn požádat Provozovatele o ověření garantovaných veličin. Ověření garantovaných veličin provede Provozovatel na základě objednávky zájemce o účast v soutěži, která musí být podána nejpozději 3 dny před ukončením aukce. Provozovatel se zájemcem o účast v aukci dohodne na místě a čase ověřování. Pokud je odchylka garantované veličiny do 1% včetně, tj. v toleranci garantované provozovatelem, je zájemce o účast v soutěži povinen nahradit náklady ověřování garantovaných veličin. Jednotkovou cenu za ověřování stanoví provozovatel.

·      U metody prodeje MJ nemusí být garantovaná veličina stanovena a všechny údaje jsou informativní povahy. Předmět prodeje je v terénu jednoznačně vyznačen a v katalogovém listu je podrobně popsán. Předpokládaná zásoba v m3 je orientační údaj.

·      Zájemce o koupi je povinen před podáním cenové nabídky zvážit všechny skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na kupní cenu a tyto ve své cenové nabídce zohlednit. Zájemce o koupi se může seznámit se stavem Prodejní jednotky na místě dle informace v Katalogovém listu. Uvedené údaje k odvozním místům a přibližovacím linkám v KL a na ForesTrade jsou informativní, zájemcům doporučujeme při venkovní prohlídce zohlednit terénní a jiné podmínky při volbě vlastní technologie těžby, přibližování a odvozu. Další informace může získat telefonicky od kontaktní osoby, uvedené v Katalogovém listu. Katalogový list zveřejňuje Provozovatel.

·      Součástí nabídky Prodejní jednotky je smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Provozovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, typ smlouvy, platný pro konkrétní Prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu Prodejní jednotky. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je uzavřena vyhlášením vítěze Aukce a následně je vždy vyhotovena písemně. Vítěz Aukce je povinen podepsat písemné vyhotovení Kupní smlouvy uzavírané s Prodávajícím.

·      Součástí nabídky prodeje dříví na pni je informace o výši Poplatku, který je Kupující povinen uhradit Provozovateli. Poplatek je stanoven v Kč nebo EUR za Prodejní jednotku a není součástí kupní ceny za Prodejní jednotku. Provozovatel vystaví Kupujícímu daňový doklad na Poplatek. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

2.   PRODEJ VÝŘEZŮ – metodou HP, hromadný prodej

·      Předmětem prodeje jsou vyrobené výřezy nebo štípaná polena sortimentů, případně surové, odvětvené výřezy, sdružené z více sortimentů nebo jiné dříví.

·      Zveřejnění nabídky na portálu FORESTRADE provádí Provozovatel na základě podkladů, předaných prodávajícím. Ty mohou obsahovat číselníky, textový popis, fotografie, mapy, GPS souřadnice, podmínky prodeje, kupní smlouvu.

·      Provozovatel neověřuje popis nabídky, neprovádí žádná měření, za veškeré údaje, popisující předmět prodeje je plně odpovědný prodávající.

·      V aukci se soutěží o celkovou cenu, tedy bez ohledu na množství technických jednotek (m3, prm,..). Je-li množství v nabídce uvedeno, je tento údaj orientační a také přepočet ceny za technickou jednotku je orientační.

·      Zájemce o koupi je povinen před podáním cenové nabídky zvážit všechny skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na kupní cenu a tyto ve své cenové nabídce zohlednit. Zájemce o koupi se může seznámit se stavem předmětu prodeje na místě. Další informace může získat telefonicky od kontaktní osoby, uvedené v nabídce. Podáním nabídky Zájemce o koupi vyjadřuje souhlas s podmínkami prodeje a zavazuje se je splnit.

·      Odpovědnost za dříví (ztráta, poškození, zničení,…) přechází na kupujícího okamžikem ukončení aukce. Možnost disponovat se dřívím přechází na kupujícího po splnění platebních podmínek uvedených v nabídce.

·      Smlouva o převodu vlastnického práva k Dříví je uzavřena vyhlášením vítěze Aukce a následně je vždy vyhotovena písemně. Vítěz Aukce je povinen podepsat písemné vyhotovení Kupní smlouvy uzavírané s Prodávajícím.

·      Součástí nabídky je informace o výši Poplatku, který je Kupující povinen uhradit Provozovateli. Poplatek je stanoven v Kč za Prodejní jednotku a není součástí kupní ceny za Prodejní jednotku. Provozovatel vystaví Kupujícímu daňový doklad na Poplatek. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

ČLÁNEK 5A

Scénář Aukce vzestupné

1.   Aukce je vzestupná a je časově omezená, probíhá od vyhlášení do termínu ukončení. Aukce je vyhlášena zveřejněním předmětu nabídky a vyvolávací ceny (v Kč bez DPH, v EUR bez DPH) a probíhá obvykle 7 až 14 dnů. Datum a čas ukončení aukce je uveden k danému předmětu prodeje na stránkách ForesTrade. Účastníci aukce mohou aktuální cenu zvyšovat o částku stejnou nebo vyšší než minimální Příhoz.

2.   Účastník aukce má v aplikaci zobrazenu Aktuální cenu celkem a aktuální cenu přepočtenou na 1m3 bez DPH a s DPH. S. Všichni účastníci aukce mohou aktuální cenu navyšovat o částku, která musí být stejná nebo vyšší než Minimální příhoz, nemusí být jeho násobkem. Minimální příhoz je nastaven individuálně na prodejní jednotce. Účastníkovi aukce není dostupný údaj o tom, kdo podává konkurenční cenovou nabídku.

3.   Potvrzením cenové nabídky podává Účastník aukce návrh na uzavření Kupní smlouvy za podmínek stanovených Provozovatelem, kdy v těchto podmínkách je cena za předmět prodeje stejná nebo nižší, než je Účastníkem zadaná maximální nabídka.

4.   Algoritmus aukce je založen na automatickém dorovnávání a překonání konkurenčních cenových nabídek až do výše Účastníkem aukce zadané maximální ceny, kterou je ochoten za předmět aukce zaplatit. Každý z účastníků má zobrazenou jen svou poslední cenovou nabídku. Zadá-li Účastník nejvyšší cenovou nabídku, algoritmus aukce automaticky zvýší aktuální cenu, ale jen do překonání druhé nejvyšší cenové nabídky o jeden Minimální příhoz. Vítězem aukce se stává ten Účastník, který podá před skončením aukce nejvyšší cenovou nabídku, v případě že více účastníků podá stejnou nejvyšší cenovou nabídku, pak vítězí ten Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku jako první.  Ukázka algoritmu aukce: 

Vyvolávací cena: 100 000,-
Minimální příhoz: 1 000,-

pořadí

účastník

maximální nabídka

aktuální cena

průběžný vítěz

výpočet aktuální ceny

1.

účastník 1

105 000

100 000

účastník 1

potvrzení vyvolávací ceny

2.

účastník 2

110 000

106 000

účastník 2

nabídka účastníka 1 + výše minimálního příhozu

3.

účastník 3

120 000

111 000

účastník 3

nabídka účastníka 2 + výše minimálního příhozu

4.

účastník 1

115 000

116 000

účastník 3

nabídka účastníka 1 + výše minimálního příhozu

5.

účastník 2

120 000

120 000

účastník 3

dorovnání, účastník 3 podal nabídku dříve

6.

účastník 2

121 000

121 000

účastník 2

překonání účastníka 3 o minimální příhoz

5.   Výši své cenové nabídky může Účastník v průběhu aukce upravit, snížit ji lze jen do výše Aktuální ceny + Minimální příhoz.

6.   Účastník aukce nemůže jednou podanou cenovou nabídku stornovat, tedy nemůže odstoupit od jednou podané cenové nabídky. Všechny cenové nabídky podané Účastníkem aukce jsou závazné.

7.   Dojde-li k pozastavení nebo zrušení Účastnického účtu v průběhu aukce, pak jsou všechny Příhozy tohoto Účastníka zrušeny.

8.   Před ukončením vzestupné aukce je zavedena tzv. ochranná lhůta. Je to časový úsek v délce 2 minut před skončením aukce, ve kterém, pokud dojde k podání cenové nabídky, začíná běžet nová 2 minutová lhůta do skončení aukce. To se opakuje do uplynutí posledních 2 minut aukce bez podání cenové nabídky. Poté je aukce ukončena, vítězem aukce je ten Účastník aukce, který podal nejvyšší cenovou nabídku. Vítěz aukce okamžikem ukončení aukce uzavírá Kupní smlouvu. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je následně vyhotovena vždy písemně.

ČLÁNEK 5B

Scénář Aukce sestupné

1.   Aukce sestupná je zveřejněna obvykle 7 až 14 dní před jejím zahájením. Datum a čas zahájení aukce je uveden k danému předmětu prodeje na stránkách ForesTrade. Aukce sestupná je zahájena v plánovaném termínu.

2.   Vyvolávací cena je zveřejněna nejpozději při zahájení aukce. Účastník aukce má v aplikaci zobrazenu Aktuální cenu celkem a aktuální cenu přepočtenou na 1m3 bez DPH a s DPH.

3.   Průběh aukce. Vyhlašovací cena je v pravidelných, několikavteřinových intervalech snižována, dokud některý z účastníků nepodá na aktuální cenu nabídku ke koupi nebo dokud není dosaženo limitní ceny. Aukce sestupná probíhá v řádu několika minut od zahájení do ukončení.

4.   Účastník může podat nabídku dvěma způsoby. Může nastavit svou kupní cenu předem, i před zahájením aukce, a následně nemusí průběh aukce sledovat. Toto nastavení provede na konkrétní aukci tlačítkem „Nastavit cenu“. Jestliže je pak v průběhu aukce aktuální cena stejná nebo nižší, než účastníkem dopředu zadaná kupní cena, je tento účastník vyhlášen vítězem aukce. Tuto předem nastavenou cenu může účastník libovolně kdykoliv změnit až do ukončení aukce.

5.   Druhou možností podání nabídky je akceptace aktuální ceny v průběhu aukce. Stiskem tlačítka „Koupit“ účastník akceptuje aktuální cenu. Účastník je následně vyzván k potvrzení nabídnuté ceny. Do potvrzení nabídky lze podání nabídky zrušit tlačítkem „Zpět“. Vítězem se stává ten účastník, který jako první potvrdí svou nabídku. Konečná kupní cena odpovídá cenové úrovni při stisku tlačítka „Koupit“ bez ohledu na aktuální cenu při potvrzení nabídky.

6.   Potvrzením cenové nabídky Účastník aukce uzavírá Kupní smlouvu za podmínek stanovených Provozovatelem. Smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům je následně vyhotovena vždy písemně. Cenová nabídka podaná Účastníkem aukce je závazná. Okamžikem podání první nabídky je aukce ukončena. V případě, že k podání nabídky nedojde a nabídková cena klesne pod limitní cenu, je aukce ukončena.

ČLÁNEK 6

Aktivity a povinnosti smluvních stran po skončení aukce

1.   Bezprostředně po skončení aukce je zasláno Účastníkům aukce na e-mailovou adresu oznámení o výsledku aukce.

2.   Bezprostředně po skončení aukce jsou prodávajícímu a kupujícímu odeslány vzájemné kontaktní údaje a písemná Kupní smlouva, je-li tato vyžadována. Účastník souhlasí, aby jeho identifikační údaje, uvedené v záhlaví Kupní smlouvy byly Provozovatelem poskytnuty Prodávajícímu.

3.   Písemnou Kupní smlouvu, je-li písemná forma vyžadována, uzavře prodávající s kupujícím v souladu s podmínkami uvedenými v Katalogovém listu a těmito Všeobecnými podmínkami.

4.   V případě, že je v podmínkách nabídky předmětu aukce stanoven Poplatek za zprostředkování prodeje hrazený kupujícím, vyúčtuje ho Provozovatel Účastníkovi následující den po skončení Aukce a zašle na e-mail Účastníka příslušný daňový doklad. Vyúčtování provede Provozovatel jako denní a zahrne do něj všechny Poplatky týkající se příslušného Účastníka za Aukce skončené v tentýž den, za který je účtováno. Pokud bude kupující subjekt se sídlem v zahraničí (mimo Českou republiku), bude poplatek uvedený v katalogovém listu v Kč účtován na daňovém dokladu v měně EUR, přičemž převod z Kč na EUR bude proveden dle kurzu ČNB platného v den prodeje.

ČLÁNEK 7

Administrace Kupní smlouvy u prodeje dříví na pni a u prodeje výřezů

1.   Vítěz aukce má povinnost uzavřít Smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo Smlouvu o převodu vlastnického práva k dříví (dále jen jako „SPVP“) s Prodávajícím písemně. SPVP, do které budou doplněny identifikační údaje smluvních stran a údaje o předmětu prodeje, obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu bezprostředně po skončení aukce. Stejné vyhotovení SPVP obdrží Prodávající. Kupující vytiskne SPVP ve dvou vyhotoveních, podepíše je a odešle v nezměněné podobě do 5 pracovních dnů ode dne doručení na adresu Prodávajícího, a to doporučeně. Je-li podepisování za Kupujícího upraveno v obchodním rejstříku, musí být podpis vyhotoven v souladu s ním, ale též v souladu s ostatními právními předpisy.

2.   Prodávající je povinen SPVP opatřit podpisem oprávněné osoby, případně zmocněnce s doloženou ověřenou plnou mocí a jedno vyhotovení zaslat na adresu Kupujícího do 5 pracovních dnů od obdržení smlouvy od Kupujícího.

3.   V případě, že přílohou SPVS jsou dokumenty, vyžadující zvláštní postup, například blankosměnka, budou administrovány dle postupu, zveřejněného v nabídce konkrétního předmětu prodeje.

4.   V případě porušení povinnosti Účastníka dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy, čl. 5 odst. 1 Smlouvy a čl. 7 Všeobecných podmínek je Účastník povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny předmětu aukce, nejméně však 25 000 Kč za každý jednotlivý případ Aukce. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy.

 

ČLÁNEK 8

Hodnocení účastníků aukce

1.   Účastníci mohou k vyjádření svého názoru na obchodního partnera využít hodnocení, které jim portál ForesTrade nabízí.

2.   Pro psaní komentářů při hodnocení obchodních partnerů platí tato pravidla:

1.   Nesmí být v rozporu s právním řádem ČR

2.   Musí být pravdivá, odpovídat skutečnosti, bez zavádějících a manipulativních informací.

3.   Nesmí obsahovat vulgarismy, pornografické a násilné prvky, nesmí podněcovat k národnostní, menšinové, náboženské či rasové nesnášenlivosti.

4.   Účastník, který je autorem komentáře, je za jeho obsah plně odpovědný bez ohledu na to, zda komentář napsal sám, nebo některý z jeho Zmocněnců.

5.   Komentář nesmí obsahovat odkazy, reklamy včetně webových adres, ani jména a adresy konkrétních osob a kontakty na ně.

6.   Komentář nesmí překračovat běžné společensko-etické normy.

3.   Provozovatel si vyhrazuje právo komentář editovat nebo úplně odstranit v těchto případech:

1.   Komentář porušuje pravidla uvedená v předchozím odstavci.

2.   Komentář je zjevně uveden s chybným údajem, na jinou transakci, jinému Účastníkovi, je duplicitní a podobně.

3.   Na základě výzvy oprávněného orgánu státní správy, soudu a podobně.

V ostatních případech Provozovatel do komentářů nezasahuje.

4.   Je zakázáno provádět činnosti, které směřují k umělému vylepšení hodnocení Účastníka.

5.   U prodeje dříví na pni hodnotí prodávající plnění platebních podmínek cca 30 dnů po prodeji a po propuštění z těžby hodnotí oba obchodní partneři průběh plnění Kupní smlouvy.

ČLÁNEK 9

Účinnost Všeobecných podmínek

1.   Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2022.

 

Ve Vsetíně dne 1.12.2021.