Aktuality

12. 11. 2019

Prezenční aukce 4.12.2019 – Ašské lesy s.r.o.

Dne 4.12.2019 se uskuteční veřejná soutěž Prodej stojících stromů a dříví o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy VOS 155 Aš. Místem konání bude sídlo Ašských lesů, s.r.o., jednací místnost, Aš - Doubrava 118, PSČ 352 01, GPS: 50.2618794N, 12.2394550E.  Začátek jednání je stanoven na 10:00 hodin. Registrace proběhne od 9:00 do 10:00 hodin. Zájemce žádáme o dochvilnost, seznámení se s nabídkovým katalogem a zajištění potřebných dokumentů pro účast v soutěži a k registraci. Upozorňujeme zejména na nutnost úředně ověřených podpisů v případě zplnomocnění a předání dokladu opravňujícího k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dnů. Zobrazit detail soutěže a stáhnout všechny dokumenty můžete kliknutím na následující odkaz: Detail prezenční soutěže .

V nabídce VOS 155 je 9 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 2716 m3 hroubí b.k. Předpokládaná výtěžnost výřezů v těchto 9 PJ je cca 2486 m3 b.k. V nabídce jsou prodejní jednotky Ašských lesů s.r.o.

Zásoba v prodejních jednotkách byla zjišťována pomocí porostních tvarových křivek provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všech 9 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

U prodejních jednotek je uveden také poplatek za měření a zprostředkování prodeje, který platí kupující provozovateli. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

Pro účast na prezenční soutěži č.155 Aš je nutné použít registrační formuláře účastníka a návštěvníka, které jsou zveřejněny s ostatními dokumenty pro VOS 155 Aš

 

tým ForesTrade®

 

11. 9. 2019

Prezenčná aukcia 19.9.2019 – Lesy SR, š.p.- OZ Prešov a OZ Sobrance, ponuka 2950 m3 hrubiny b.k.

Dňa 19.9.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 153 Prešov. Miestom konania bude zasadacia miestnosť OZ Prešov, Obrancov mieru 6, PSČ 080 01, GPS: 48.9937019N, 21.2298747E, Prešov.  

Začiatok rokovania pre VOS 153 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 153 Prešov Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 153 sú 3 predajné jednotky o celkovom predpokladanom objeme cca 2950 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 3 PJ je cca 2661 m3 b.k. V ponuke sú 2 predajné jednotky z OZ Prešov(LS Malcov) a 1 PJ z OZ Sobrance(LS Sečovce).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. alebo bola určená odhadom predávajúcim, Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s. alebo bolo množstvo určené odhadom predávajúcim Lesy SR, š.p.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®

 

27. 8. 2019

Prezenčná aukcia 11.9.2019 – Lesy SR, š.p.- OZ Prešov, OZ Košice, OZ Sobrance, ponuka 3750 m3 hrubiny b.k.

Dňa 11.9.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 152 Prešov. Miestom konania bude zasadacia miestnosť OZ Prešov, Obrancov mieru 6, PSČ 080 01, GPS: 48.9937019N, 21.2298747E, Prešov.  

Začiatok rokovania pre VOS 152 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 152 Prešov Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 152 je 6 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 3750 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 6 PJ je cca 3381 m3 b.k. V ponuke sú predajné jednotky z OZ Prešov(LS Malcov), OZ Košice(LS Jasov) a OZ Sobrance(LS Sečovce, LS Slanec).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. alebo bola určená odhadom predávajúcim, Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, u ktorých boli všetky ťažbové prvky priemerkované naplno, je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s. alebo bolo množstvo určené odhadom predávajúcim Lesy SR, š.p.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®

26. 7. 2019

Prezenčná aukcia 8.8.2019 – Lesy SR, š.p.- OZ Žilina, Námestovo, Slovenská Ľupča, ponuka 7018 m3 hrubiny b.k.

Dňa 8.8.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 151 Žilina. Miestom konania bude zasadacia miestnosť OZ Žilina, Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, PSČ 017 45, GPS: 49.2228594N, 18.7465817E.

Začiatok rokovania pre VOS 151 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 151 Žilina Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 151 je 12 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 7018 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 12 PJ je cca 6366 m3 b.k. V ponuke sú predajné jednotky z OZ Žilina(LS Žilina), OZ Námestovo(LS Oravský Podzámok) a OZ Slovenská Ľupča (LS Predajná, LS Slovenská Ľupča, LS Staré Hory a LS Brusno).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek (priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. alebo bola určená odhadom  predávajúcim, Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, u ktorých boli všetky ťažbové prvky priemerkované naplno, je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s. alebo bolo množstvo určené odhadom predávajúcim Lesy SR, š.p.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®